Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának végrehajtásáról

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014 szám)

Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/09. szám) 34. szakaszának 2. fordulata és 41. szakasza 2. bekezdésének 2. fordulata alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2014. május 22-i ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
hozott
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

1. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány statútumát (a továbbiakban: Statútum) hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.

2. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza (a továbbiakban: Vajdaság AT Képviselőháza) a hatályos jogszabályokkal összhangban folytatja munkáját és látja el teendőit.

3. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya Tartományi Kormány néven folytatja munkáját és látja el teendőit a hatályos jogszabályokkal összhangban.

4. szakasz

A tartományi ombudsman a tartományi polgári jogvédő - ombudsman néven folytatja munkáját és látja el teendőit a hatályos jogszabályokkal összhangban.

5. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek, szolgálatok, közigazgatási hivatalok és más tartományi szervezetek a hatályos jogszabályokkal összhangban folytatják munkájukat és látják el teendőiket azoknak a Statútummal való összehangolásáig.

6. szakasz

A tartományi képviselőházi rendeletek és más tartományi jogszabályok a Statútummal történő összehangolásukig maradnak érvényben a jelen tartományi képviselőházi rendeletben előirányzott határidőkben, ha a jelen tartományi képviselőházi rendelet nem rendelkezik hatályon kívül helyezésükről.

7. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet hatályba lépésének napjával A Nemzeti Közösségek Tanácsáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/10. szám) hatályát veszíti.

8. szakasz

A tartományi jogszabályokat 2014. november 30-áig össze kell hangolni a Statútummal.

A Vajdaság AT Képviselőházáról, a Tartományi Kormányról, a tartományi közigazgatásról, a tartományi polgári jogvédőről – ombudsmanról, továbbá a Vajdaság AT jelképeinek és hagyományos jelképeinek külalakjáról és használatáról szóló tartományi képviselőházi rendeleteket a jelen tartományi képviselőházi rendelet hatályba lépésének napjától számított legfeljebb három hónapon belül meg kell hozni.

A Vajdaság AT Képviselőházának ügyrendjét és a Tartományi Kormány ügyrendjét a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti képviselőházi rendeletek hatályba lépésétől számított legkésőbb 60 napon belül meg kell hozni.

A Vajdaság AT Képviselőházának és a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányának más általános és egyedi aktusait a továbbiakban Vajdaság AT Képviselőházának, illetve a Tartományi Kormány általános és egyedi aktusaiként kell alkalmazni.

9. szakasz

A Tartományi Kormány és a Tartományi Kormány Titkársága 2014. december 31-éig folytatják a Vajdaság Autonóm Tartomány 2014. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendeletben (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 50/13. szám) a „Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya és Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának Titkársága” rovatrend alatt tervezett kiadások teljesítését.

A tartományi polgári jogvédő – ombudsman 2014. december 31-éig folytatják a Vajdaság Autonóm Tartomány 2014. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendeletben (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 50/13. szám) a „tartományi ombudsman” rovatrend alatt tervezett kiadások teljesítését.

10. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet hatálybalépésének napján a Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának végrehajtásától szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/09. szám) hatályát veszíti.

11. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

Újvidék, 2014. május 22.

Pásztor István, s.k.

VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE