Pokrajinska skupštinska odluka o provedbi Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2014)

Temeljem članka 34. redak 2. i članka 41. stavak 2. redak 2. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", broj 17/09),

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine, donijela je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU
O PROVEDBI STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Članak 1.

Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljnjem tekstu: Statut) se primjenjuje od dana stupanja na snagu.

Članak 2.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljnjem tekstu: Skupština APV) nastavlja s radom i vrši poslove sukladno važećim propisima.

Članak 3.

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine nastavlja s radom i vrši poslove  sukladno važećim propisima kao Pokrajinska vlada.

Članak 4.

Pokrajinski pučki pravobranitelj nastavlja s radom i vrši poslove sukladno važećim propisima kao Pokrajinski zaštitnik građana – pučki pravobranitelj.

Članak 5.

Pokrajinska tijela uprave, službe, uprave i druge pokrajinske organizacije nastavljaju s radom i vrše poslove sukladno važećim propisima do njihovog usklađivanja sa Statutom.

Članak 6.

Pokrajinske skupštinske odluke i drugi pokrajinski propisi ostaju na snazi do njihovog usklađivanja sa Statutom u rokovima predviđenim ovom Pokrajinskom skupštinskom odlukom, ako ovom Pokrajinskom skupštinskom odlukom nije određeno da prestaju važiti.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Pokrajinske skupštinske odluke prestaje važiti Pokrajinska skupštinska odluka o Vijeću nacionalnih zajednica ("Sl. list AP Vojvodine" br. 4/10).

Članak 8.

Usklađivanje pokrajinskih propisa sa Statutom izvršit će se do 30. studenog 2014. godine.

Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini APV, o Pokrajinskoj vladi, o pokrajinskoj upravi, o Pokrajinskom zaštitniku građana – pučkom pravobranitelju i o izgledu i korištenju simbola i tradicijskih simbola AP Vojvodine, donijet će se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Pokrajinske skupštinske odluke.
Poslovnik Skupštine APV i Poslovnik Pokrajinske vlade donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu pokrajinskih skupštinskih odluka iz stavka 2. ovog članka.

Druga opća i pojedinačna akta Skupštine APV i Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, nastavljaju se primjenjivati kao opća i pojedinačna akta Skupštine APV, odnosno Pokrajinske vlade.

Članak 9.

Pokrajinska vlada i Tajništvo Pokrajinske vlade nastavljaju da do 31. prosinca 2014. godine izvršavaju rashode planirane Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/13) u razdjelu pod nazivom: "Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine" i "Tajništvo Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine".

Pokrajinski zaštitnik građana – pučki pravobranitelj nastavlja da do 31. prosinca 2014. godine izvršava rashode planirane Pokrajinskom skupštinskom odlukom o proračunu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/13) u razdjelu pod nazivom: „Pokrajinski pučki pravobranitelj“.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Pokrajinske skupštinske odluke prestaje važiti Pokrajinska skupštinska odluka o provedbi Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine" br. 18/09).

Članak 11.

Ova Pokrajinska skupštinska odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 22. svibanj 2014. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

István Pásztor, v.r.
(Pásztor István, s.k.)