Покрајинска скупштинска одлука о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 20/2014)

На основу члана 34. алинеја 2. и члана 41. став 2. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 17/09),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 22. маја 2014. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Статут Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Статут) се примењује од дана ступања на снагу.

Члан 2.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина АПВ) наставља са радом и врши послове у складу са важећим прописима.

Члан 3.

Влада Аутономне покрајине Војводине наставља са радом и врши послове у складу са важећим прописима као Покрајинска влада.

Члан 4.

Покрајински омбудсман наставља са радом и врши послове у складу са важећим прописима као Покрајински заштитник грађана – омбудсман.

Члан 5.

Покрајински органи управе, службе, управе и друге покрајинске организације настављају са радом и врше послове у складу са важећим прописима до њиховог усклађивања са Статутом.

Члан 6.

Покрајинске скупштинске одлуке и други покрајински прописи остају на снази до њиховог усклађивања са Статутом у роковима предвиђеним овом Покрајинском скупштинском одлуком, ако овом Покрајинском скупштинском одлуком није одређено да престају да важе.

Члан 7.

Даном ступања на снагу ове Покрајинске скупштинске одлуке престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о Савету националних заједница ("Сл. лист АП Војводине" бр. 4/10).

Члан 8.

Усклађивање покрајинских прописа са Статутом извршиће се до 30. новембра 2014. године.

Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини АПВ, о Покрајинској влади, о Покрајинској управи, о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману и о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола АП Војводине, донеће се најкасније у року од три месеца од дана ступања на снагу ове Покрајинске скупштинске одлуке.

Пословник Скупштине АПВ и Пословник Покрајинске владе донеће се најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу Покрајинских скупштинских одлука из става 2. овог члана.

Други општи и појединачни акти Скупштине АПВ и Владе Аутономне покрајине Војводине, настављају да се примењују као општи и појединачни акти Скупштине АПВ, односно Покрајинске владе.

Члан 9.

Покрајинска влада и Секретаријат покрајинске владе настављају да до 31. децембра 2014. године извршавају расходе планиране Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину ("Сл. лист АП Војводине", бр. 50/13) у разделу под називом: "Влада Аутономне покрајине Војводине" и "Секретаријат Владе Аутономне покрајине Војводине".

Покрајински заштитник грађана – омбудсман наставља да до 31. децембра 2014. године извршава расходе планиране Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину ("Сл. лист АП Војводине", бр. 50/13) у разделу под називом: „покрајински омбудсман“.

Члан 10.

Даном ступања на снагу ове покрајинске скупштинске одлуке престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине" бр. 18/09).

Члан 11.

Ова Покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 22. мај 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)