Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине

 

На основу члана 31. став 1. алинеја 10. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 20/14),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 07. маја 2020. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У члану 26. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 23/14, 12/20 и 14/20-аутентично тумачење), у ставу 2. тачка 7) мења се и гласи:

„7) потписи бирача који су подржали одређену изборну листу, оверени код јавног бележника или у општинској, односно градској управи, а у градовима и општинама за које нису именовани јавни бележници у основном суду, судској јединици, пријемној канцеларији основног суда или општинској, односно градској управи.”

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АП Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 020-12/2020-01

Нови Сад, 07. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.