Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine

 

Na osnovu člana 31. stav 1. alineja 10. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br. 20/14),

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 07. maja 2020. godine, donela je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O
IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Član 1.

U članu 26. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 23/14, 12/20 i 14/20-autentično tumačenje), u stavu 2. tačka 7) menja se i glasi:

„7) potpisi birača koji su podržali određenu izbornu listu, overeni kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici u osnovnom sudu, sudskoj jedinici, prijemnoj kancelariji osnovnog suda ili opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.”

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu AP Vojvodine”.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

101 Broj: 020-12/2020-01

Novi Sad, 07. maj 2020. godine

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor,sr.
Pásztor István,sk.