Покрајинска скупштинска одлука о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 51/2016)

На основу члана 9. став 6. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, брoj 20/2014),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 15. септембра 2016. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗГЛЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СИМБОЛА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ СИМБОЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се детаљан изглед и коришћење симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: симболи АП Војводине).

Симболи АП Војводине jeсу: застава, традиционална застава, грб и традиционални грб.

Изглед симбола АП Војводине утврђен је Статутом Аутономне покрајине Војводине, а детаљан изглед утврђен је чл. 8. и 12. ове одлуке.

Члан 2.

Симболима АП Војводине представља се Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: АП Војводина) као аутономна територијална заједница Републике Србије.

Симболи АП Војводине истичу се у облику који је утврђен овом одлуком, у складу са законом, овом одлуком, другим прописима и протоколарним узансама, на начин којим се не нарушава углед и достојанство АП Војводине.

Члан 3.

Застава и традиционална застава АП Војводине истичу се упоредо са заставом Републике Србије када је законом или другим прописом предвиђено истицање заставе Републике Србије, постављањем десно од заставе Републике Србије.

Застава и традиционална застава АП Војводине не смеју се користити ако су оштећене или својим изгледом неподобне за употребу.

Члан 4.

Застава и традиционална застава АП Војводине, упоредо са заставом Републике Србије, вију се на зградама Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина АП Војводине), Покрајинске владе, зградама органа локалне самоуправе на територији АП Војводине и зградама покрајинских органа и служби које оснива АП Војводина.

Застава и традиционална застава АП Војводине, упоредо са заставом Републике Србије, истичу се у салама у којима се одржавају седнице Скупштине АП Војводине и седнице Покрајинске владе.

Застава и традиционална застава АП Војводине истичу се у службеним просторијама председника Скупштине АП Војводине и председника Покрајинске владе, а могу се истицати и у другим службеним просторијама покрајинских органа и служби које оснива АП Војводина.

Застава и традиционална застава АП Војводине могу се користити и у другим случајевима ако њихово коришћење није у супротности са законом и овом одлуком.

Члан 5.

Застава и традиционална застава АП Војводине истичу се на бирачким местима на дан избора за посланике у Скупштину АП Војводине.

Члан 6.

Застава и традиционална застава АП Војводине, у дане жалости истичу се на пола копља односно на пола јарбола.

Члан 7.

Застава и традиционална застава АП Војводине не смеју бити постављене тако да додирују тло, нити као подлога, подметач, простирка, завеса и слично.

Заставом и традиционалном заставом АП Војводине не могу се прекривати возила или друге ствари, нити се њима могу украшавати конференцијски столови или говорнице, осим у форми стоне заставице.

Ако се застава и традиционална застава АП Војводине истичу на говорници, морају се поставити на копља с десне стране говорника или на зиду иза говорника тако да их говорник не заклања.

Члан 8.

Изворници (еталони) заставе и традиционалне заставе АП Војводине чувају се у Скупштини АП Војводине и према њима се обликују заставе за коришћење.

Геометријске конструкције изворника заставе и традиционалне заставе АП Војводине налазе се у додатку који је саставни део ове одлуке.

У свим случајевима наведеним у овој одлуци може се истицати и традиционална застава са традиционалним грбом на средини заставе, у одређеној сразмери.

Члан 9.

Грб и традиционални грб АП Војводине упоредо се користе:

- на зградама Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, зградама органа локалне самоуправе на територији АП Војводине и зградама покрајинских органа и служби које оснива АП Војводина;

- у салама у којима се одржавају седнице Скупштине АП Војводине и седнице Покрајинске владе;

- у службеним просторијама председника Скупштине АП Војводине и председника Покрајинске владе, а могу се истицати и у другим службеним просторијама покрајинских органа и служби које оснива АП Војводина;

- у саставу печата покрајинских органа и служби које оснива АП Војводина;

- на повељама, дипломама и другим јавним признањима које додељују покрајински органи;

- на дипломама и сведочанствима о школовању завршеном у образовној установи чији је оснивач АП Војводина;

- на легитимацијама посланика у Скупштини АП Војводине и чланова Покрајинске владе.

Грб и традиционални грб АП Војводине могу се користити и у другим случајевима ако њихова употреба није у супротности са законом и овом одлуком.

Члан 10.

Грб и традиционални грб АП Војводине могу се користити уз претходну сагласност Покрајинске владе, као саставни део амблема, односно знака.

Грб и традиционални грб АП Војводине не смеју се користити као робни или услужни знак, узорак, модел или други знак за обележавање робе или услуга.

Грб и традиционални грб АП Војводине не смеју се користити ако су оштећени или су својим изгледом неподобни за употребу.

Члан 11.

Грб и традиционални грб АП Војводине користе се упоредо с грбом Републике Србије када је законом и другим прописима предвиђена употреба грба Републике Србије, постављањем десно од грба Републике Србије.

Члан 12.

Изворници (еталони) грба и традиционалног грба АП Војводине чувају се у Скупштини АП Војводине и према њима се обликује грб у употреби.

Геометријске конструкције изворника грба и традиционалног грба АП Војводине (црно-бела боја, у боји, линијска, комплетна конструкција и појединачне конструкције) налазе се у додатку који је саставни део ове одлуке.

Члан 13.

Новчаном казном од 100.000,000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

- користи симболе АП Војводине на начин којим се нарушава углед и достојанство АП Војводине;

- користи симболе АП Војводине у другачијој садржини и облику од оних утврђених овом одлуком;

- не користи симболе АП Војводине када је то обавезно;

- користи оштећени грб или традиционални грб АП Војводине, без одобрења користи грб или традиционални грб АП Војводине као амблем, знак, робни жиг, услужни жиг или за обележавање роба или услуга.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 15.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара, а физичко лице – новчаном казном од 10.000,00 динара.

Члан 14.

Покрајинска влада донеће упутство којим се ближе уређује коришћење симбола АП Војводине, у складу са овом одлуком.

Члан 15.

Печати покрајинских органа и служби које оснива АП Војводина ускладиће се са овом одлуком најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 16.

Издате легитимације посланика Скупштине АП Војводине и чланова Покрајинске владе ускладиће се са овом одлуком приликом прве замене тих легитимација, а најкасније приликом издавања нових легитимација.

Члан 17.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Покрајинска скупштинска одлука о употреби историјског знамења Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 10/2002 и 18/2009) и Покрајинска скупштинска одлука о застави Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 2/2004 и 18/2009).

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 15. септембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István,s.k.)