Пoкрајинска скупштинска одлука о равноправности полова

("Сл. лист АП Војводине", бр. 14/2004 и 18/2009)

I Опште одредбе

Члан 1

Овом Одлуком у Аутономној покрајини Војводини (у даљем тексту: покрајина) уређује се остваривање равноправности жена и мушкараца, доношење прописа и предузимање посебних мера за спречавање непосредне и посредне дискриминације засноване на полу и стварање једнаких могућности остваривања права припадника оба пола у органима покрајине, институцијама чији је оснивач покрајина и јавним службама и предузећима у којима покрајина има право коришћења средстава (у даљем тексту: покрајински органи).

Покрајински органи дужни су да поштују и обезбеде равноправност жена и мушкараца.

Члан 2

Дискриминација по основу пола, у смислу ове Одлуке, представља свако правно или физичко, непосредно или посредно разликовање, привилеговање, искључивање или ограничавање засновано на полу, које има за циљ или последицу да појединкама/појединцима отежа, угрози, онемогући или негира признање, уживање или остваривање људских права у политичком, образовном, културном, економском, социјалном, спортском, грађанском и сваком другом подручју.

Дискриминација може бити непосредна или посредна.

Непосредна дискриминација по основу пола постоји када се према особи неоправдано поступа неповољније него што се поступа или би се поступало или могло поступати у односу на особу другог пола, у истој или сличној ситуацији.

Посредна дискриминација постоји када привидно неутрална правна норма, критеријум или пракса једнака за све доведе у неповољан положај особу једног пола у поређењу са особама другог пола:

 • неоправданим постављењем таквих обавеза или услова који се постављају или би се могли поставити лицу супротног пола, на начин да дискриминисани због свог пола не може или може испунити само са знатним тешкоћама;
 • неоправданим обезбеђивањем повољнијег положаја или давањем предности припадницима одређеног пола у односу на дискриминисаног;
 • очигледно понижавајућим поступањем према дискриминисаном, искључиво или претежно због његове припадности одређеном полу.

Члан 3

Дискриминацијом по основу пола не сматрају се прописи, одлуке, критеријуми или пракса, донети или предузети у циљу отклањања неравноправности жена и мушкараца, ради постизања пуне равноправности особа оба пола и отклањањем стварне неравноправности жена.

Не сматрају се повредом начела једнаких права и обавеза и дискриминацијом прописи и одлуке донети у циљу постизања пуне равноправности жена и мушкараца, као и отклањање неравноправности и дискриминације по основу припадности одређеном полу.

Члан 4

Сви појмови који се у овој Одлуци користе у мушком роду, обухватају исте појмове у женском роду.

У смислу ове Одлуке сматра се да је:

род: друштвено успостављена улога жена и мушкараца у јавном и приватном животу, а који показује значај који је унутар друштва дат биолошкој припадности одређеном полу;

пол: биолошка припадност одређеног лица једном од полова;

различит третман: поступање које неоправдано даје предност једном полу у односу на други;

једнаке могућности: поштовање и примена људских права жена и мушкараца;

насиље на основу пола: било које дело које наноси физичку, психичку, или сексуалну патњу или економску штету, као и претње таквим делима које озбиљно спутавају особе да уживају права и слободе на принципу равноправности полова, у јавној или приватној сфери живота;

узнемиравање: понашање у вези са полом које има за циљ и резултат наношење штете достојанству и угледу особе или стварање застрашујуће, претеће или сличне ситуације;

сексуално узнемиравање: свако понашање које речима, радњама или психичким деловањем сексуалне природе има за циљ и резултат наношење штете угледу особе, или стварање застрашујуће, понижавајуће, претеће или сличне ситуације које је мотивисано припадношћу различитом полу или различитој сексуалној оријентацији и која за оштећену особу представља физичко, вербално, сугестивно или друго слично понашање.

II Образовање и култура

Члан 5

Образовне и научне установе, чији је оснивач покрајина, у својим одлукама, актима и поступцима, морају искључити дискриминацију засновану на полу, а нарочито у вези са:

 • условима и одбијањем пријема у установу;
 • искључивањем из процеса образовања, научног рада или стручног усавршавања;
 • начином пружања услуга и погодности;
 • пружањем информација;
 • оценом знања и вредновања постигнутих резултата;
 • условима за избор или стицање звања, професионалног усмеравања, стручног усавршавања или стицања диплома;
 • условима за брже напредовање.

Члан 6

Покрајински орган управе надлежан за образовање у поступку давања мишљења о наставним плановима и програмима за основно и средње образовање, консултује покрајински орган управе надлежан за остваривање равноправности полова.

Члан 7

У поступку именовања чланова управних и надзорних одбора у научним установама и установама културе чији је оснивач покрајина, предлагач је дужан да обезбеди да међу именованим члановима буде најмање 30% представника мање заступљеног пола.

Члан 8

Фондови чији је оснивач покрајина не смеју вршити дискриминацију по основу пола у вези:

 • доношење аката о систематизацији радних места;
 • избора органа и начина управљања;
 • одређивање круга и приоритета корисника средстава;
 • начина коришћења средстава.

III Рад и запошљавање

Члан 9

Покрајински орган који запошљава и радно ангажује особе различитог пола дужан је да на раду и односима у вези са радом свим лицима обезбеди равноправан третман у складу са овом Одлуком, другим прописима Републике Србије и општеприхваћеним међународним стандардима којима се уређује равноправност полова.

Дискриминацијом се не сматрају:

 • посебне мере заштите жена за време трудноће, у вези са рађањем, дојењем и подизањем деце до 7 година;
 • посебни услови и облици заштите на раду који се односе на жене због њихових биолошких особина;
 • прописивање обављања одређених послова искључиво од стране лица одређеног пола, када то налаже природа посла или делатности (из биолошких и физиолошких разлога, разлога пристојности и приватности, због природе или места рада и других објективних разлога);
 • посебне мере усмерене на повећање запослености жена, учешћа у стручном оспособљавању и стварање једнаких могућности за напредовање.

Члан 10

Покрајински орган управе надлежан за равноправност полова подноси Извршном већу Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Извршно веће) на крају сваке треће године Извештај о равноправности полова у покрајинским органима.

Извештај о равноправности полова садржи податке за последње три године о:

 • полној структури радне снаге;
 • полној структури запослених према квалификацијама;
 • полној структури по појединим службама;
 • полној заступљености запослених на руководећим радним местима и у органима код послодавца;
 • нивоу зарада према полу у оквиру појединих ступњева стручне спреме;
 • учешћу у стручном образовању и обуци према полу;
 • броју запослених према полној структури који су проглашени вишком;
 • броју новозапослених према полу;
 • броју лица према полу која су распоређена на боље плаћене и слабије плаћене послове;

Извештај о равноправности полова садржи и анализу заступљености полова, као и план конкретних мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова.

Члан 11

Жена и мушкарац запослени у покрајинским органима имају право на једнаку зараду за једнак рад и посао истог значаја.

Сматра се да постоји рад истог значаја уколико запослени поседују једнаке стручне квалификације, обављају послове исте врсте, обима, сложености и одговорности, раде под једнаким или упоредивним условима.

Члан 12

Старешина који руководи покрајинским органом стара се о прилагођавању услова на месту рада полу запосленог лица, уколико је то неопходно у циљу трајног безбедног обављања послова.

Члан 13

Старешина који руководи покрајинским органом стара се о заштити запосленог лица на раду и у вези са радом од свих облика сексуалног узнемиравања учињених од стране осталих запослених и свих других лица која бораве у радном простору или на други начин учествују у раду.

Члан 14

Покрајински орган управе надлежан за равноправност полова доноси сваке треће године Програм за подстицање запошљавања и самозапошљавања жена.

Самозапосленом женом у смислу овог члана сматра се жена оснивач радње, предузећа или другог правног лица које обавља профитну делатност.

Програм из става 1 овог члана садржи мере и активности за подстицање запошљавања и самозапошљавања жена које су без запослења дуже од две године, самохраних родитеља, мајки са децом до три године живота, као и жена које су проглашене вишком запослених.

IV Социјална и здравствена заштита

Члан 15

У циљу заштите самохраног родитеља са децом до три године живота, покрајински орган може предвидети посебна средства за побољшање њиховог материјалног положаја.

Центри за социјални рад на територији покрајине, могу оснивати телефоне за помоћ женама жртвама партнерског и породичног насиља и прихватилишта за жене жртве породичног насиља.

Члан 16

Посебним програмом здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за покрајину, може се уредити спровођење здравствене заштите жена, којим ће се нарочито обухватити здравствено саветовање у вези са планирањем породице, контрацепцијом, трудноћом и материнством, као и превенција и лечење обољења којима су посебно изложене жене.

V Политички и јавни живот

Члан 17

Жене и мушкарци имају једнако право на слободан приступ свим службама и положајима у покрајинским органима и једнако право на обављање свих политичких и јавних функција.

Покрајински орган дужан је да, у оквиру својих надлежности, донесе посебне програме и планове у циљу побољшања равноправне заступљености жена и мушкараца. Саставни део ових програма и планова представљају и посебне мере за обезбеђивање равноправне заступљености жена и мушкараца у покрајинским органима.

Члан 18

Жене и мушкарци имају једнако право да без дискриминације, бирају и буду бирани за посланике у Скупштину.

Прописом о избору посланика у Скупштину ближе ће се уредити начин остваривања права из става 1 овог члана, и обезбеђивање најмање 30% посланичких места за мање заступљени пол.

Члан 19

Жене и мушкарци имају право да равноправно и без дискриминације представљају покрајину у међународној сарадњи која се остварује у оквиру надлежности покрајине, да буду представљени и учествују у раду међународних организација и институција чији је покрајина члан.

Приликом одређивања састава, избора и именовања делегација које представљају покрајину у међународној сарадњи, међународним организацијама и институцијама, жене и мушкарци биће равномерно представљени.

Састав делегација чини најмање 30% лица мање заступљеног пола.

Члан 20

Извршно веће на предлог покрајинског органа управе надлежног за равноправност полова, у сарадњи са другим покрајинским органима надлежним за спровођење ове Одлуке, подноси Скупштини на разматрање:

 • одлуке и посебне мере за постизање равноправности жена и мушкараца;
 • покрајински план акције за остваривање равноправности жена и мушкараца;
 • извештај о остваривању равноправности жена и мушкараца у покрајини и по потреби мења или допуњава покрајински план акције за остваривање равноправности жена и мушкараца;
 • извештај о остваривању равноправности жена и мушкараца, утврђује своје предлоге у вези са њим и доставља их Народној скупштини Републике Србије;
 • план акције за остваривање равноправности жена и мушкараца, утврђује своје предлоге у вези са њим и доставља их Народној скупштини Републике Србије.

Члан 21

Покрајински орган управе надлежан за равноправност полова прати примену и остварује надзор над применом ове Одлуке.

VI Казнене одредбе

Члан 22

Новчаном казном од 5.000 до 80.000 динара казниће се за прекршај установа или фонд чији је оснивач покрајина, ако изврши дискриминацију засновану на полу из члана 5 и члана 8 ове Одлуке.

Новчаном казном од 500 до 20.000 динара казниће се за прекршај из става 1 овог члана одговорно лице у установи или фонду.

VII Прелазне и завршне одредбе

Члан 23

Средства за финансирање активности из ове Одлуке обезбедиће се из донација, спонзорства и других извора.

Члан 24

Покрајински органи дужни су да ускладе своје акте са одредбама ове Одлуке у року од једне године од њеног ступања на снагу.

Члан 25

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".

Напомена: Ова одлука се од 14. децембра 2009. године примењује као Покрајинска скупштинска одлука, а на основу покрајинске скупштинске одлуке о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 18/2009).