Одбор за административна и мандатна питања

Одбор за административна и мандатна питања разматра уверења о избору посланика и извештај Покрајинске изборне комисије о резултатима избора и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата, разматра разлоге престанка мандата појединих посланика и о томе подноси Скупштини извештај, утврђује предлог одлуке о именовању председника, заменика председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, доноси акте којима се уређују питања статусног и материјалног положаја и права посланика и лица које бира и именује Скупштина, доноси акте о накнади за ангажовање лица из реда научних и стручних радника у раду Скупштине и одбора, доноси појединачна акта у остваривању права посланика, изабраних и именованих лица, односно постављених лица у Скупштини и Служби Скупштине и даје мишљење за обављање друге јавне функције ових лица; утврђује скупштински буџет у складу са покрајинском скупштинском одлуком о Скупштини, доноси финансијски план Скупштине и Службе Скупштине, доноси акт о унутрашњем реду у згради Скупштине и друге опште акте којима се уређују друга питања од значаја за организацију и начин рада Скупштине и Службе Скупштине, на предлог генералног секретара, даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби Скупштине, врши постављења, врши и друге послове утврђене прописима, општим актима и овим пословником.

Чланови одбора

 1. Милан Влаисављевић, Председник
 2. Даниел Ковачић, Заменик председника
 3. Љубица Бертовић
 4. Александра Ђанковић
 5. Дамир Зобеница
 6. Роберт Коња
 7. Александра Малетић
 8. Јована Меденица
 9. Љубодраг Мишчевић
 10. Миа Страјин
 11. Милош Тубић

Секретар Одбора: Винка Алексић

Тел: +381 21 487-4188

e-mail: odboradministrativni@skupstinavojvodine.gov.rs