Výbor pre administratívne a mandátové otázky

Výbor pre administratívne a mandátové otázky prerokúva osvedčenia o voľbe poslancov a správu pokrajinskej volebnej komisie o výsledkoch volieb a predkladá zhromaždeniu správu s návrhom na potvrdenie mandátu; prerokúva dôvody zániku mandátu jednotlivých poslancov a  predkladá o tom správu zhromaždeniu; ustaľuje návrh uznesenia o menovaní predsedu, zástupcu predsedu, členov a tajomníka pokrajinskej volebnej komisie a ich zástupcov; vynáša akty, ktorými sa upravujú otázky statusu a hmotného postavenia a práva poslancov a osôb, ktorých volí a menuje zhromaždenie; vynáša akty o úhrade za angažovanie osôb z radov vedeckých a odborných pracovníkov v práci zhromaždenia a výborov; vynáša jednotlivé akty v uskutočňovaní práv poslancov, zvolených a menovaných, resp. dosadených osôb v zhromaždení a v službe zhromaždenia a dáva mienku k výkonu  inej verejnej funkcie týchto osôb; ustaľuje rozpočet zhromaždenia, v súlade s pokrajinským parlamentným uznesením o zhromaždení, vynáša finančný plán zhromaždenia a služby zhromaždenia; vynáša akt o vnútornom poriadku v budove zhromaždenia a iné akty, ktorými sa upravujú iné otázky významné pre organizáciu a spôsob práce zhromaždenia a služby zhromaždenia; na návrh generálneho tajomníka udeľuje súhlas k pravidlám o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest v službe zhromaždenia; koná dosadenia a iné úkony určené predpismi, normatívnymi aktmi a týmto rokovacím poriadkom.

Členovia výboru

 1. Milan Vlaisavljević, Predseda
 2. Daniel Kovačić, zástupca predsedu
 3. Ljubica Bertović
 4. Aleksandra Đanković
 5. Damir Zobenica
 6. Robert Konja
 7. Aleksandra Maletić
 8. Jovana Medenica
 9. Ljubodrag Miščević
 10. Mia Strajin
 11. Miloš Tubić

Tajomníčka výboru: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

e-mail: odboradministrativni@skupstinavojvodine.gov.rs