Odbor za kulturu i javno informisanje

Odbor za kulturu i javno informisanje razmatra predloge odluka i opštih akata i druga pitanja koja se odnose na razvoj i unapređivanje sistema javnog informisanja i radiodifuzije, razmatra sadržinu internet stranice Skupštine, razmatra pitanja koja se odnose na obaveštavanje javnosti o radu Skupštine i druga pitanja iz ove oblasti, na uređivanje i zaštitu javnog interesa građana AP Vojvodine i pitanja koja se odnose na rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, predlaže Skupštini članove akcionarskog društva srazmerno učešću u kapitalu, razmatra pitanja koja se odnose na rad Pokrajinskoj javnog medijskog servisa - RTV. Odbor razmatra pitanja obezbeđivanja uslova za javno obaveštavanje i na jezicima naroda i nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Pokrajini. Odbor razmatra predloge odluka i opštih akata i predloge programa razvoja delatnosti u oblasti kulture, zaštite kulturnih dobara, kinematografije, zadužbina, fondova i fondacija, bibliotečke delatnosti i druga pitanja u oblasti korišćenja, unapređivanja i upravljanja kulturnim dobrima, razmatra Program kulturnog razvoja AP Vojvodine, razmatra predloge odluka i opštih akata i druga pitanja značajna za obezbeđivanje razvoja kulture pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, razmatra predloge za utvrđivanje mreže biblioteka.

 

Članovi odbora

 1. Dejan Mihaljica, Predsednik
 2. Dejana Krsmanović, Zamenik predsednika
 3. mr Svetlana Babić
 4. Aron Čonka
 5. Aleksandar Đedovac
 6. Dušan Jakovljev
 7. mr Milica Kirćanski
 8. Laslo Kormanjoš
 9. Danijel Radić
 10. Mirjana Radojević
 11. Marko Šijan

Sekretar odbora: Biljana Majkić
Tel: +381 21 487-4143
e-mail: odborinformisanje@skupstinavojvodine.gov.rs