Odbor za kulturu i javno informisanje

Odbor za kulturu i javno informisanje razmatra predloge odluka i opštih akata i druga pitanja koja se odnose na razvoj i unapređivanje sistema javnog informisanja i radiodifuzije, razmatra sadržinu internet stranice Skupštine, razmatra pitanja koja se odnose na obaveštavanje javnosti o radu Skupštine i druga pitanja iz ove oblasti, na uređivanje i zaštitu javnog interesa građana AP Vojvodine i pitanja koja se odnose na rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, predlaže Skupštini članove akcionarskog društva srazmerno učešću u kapitalu, razmatra pitanja koja se odnose na rad Pokrajinskoj javnog medijskog servisa - RTV. Odbor razmatra pitanja obezbeđivanja uslova za javno obaveštavanje i na jezicima naroda i nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Pokrajini. Odbor razmatra predloge odluka i opštih akata i predloge programa razvoja delatnosti u oblasti kulture, zaštite kulturnih dobara, kinematografije, zadužbina, fondova i fondacija, bibliotečke delatnosti i druga pitanja u oblasti korišćenja, unapređivanja i upravljanja kulturnim dobrima, razmatra Program kulturnog razvoja AP Vojvodine, razmatra predloge odluka i opštih akata i druga pitanja značajna za obezbeđivanje razvoja kulture pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, razmatra predloge za utvrđivanje mreže biblioteka.

Članovi odbora

 1. Jovana Medenica, Predsednik
 2. Uroš Bajić
 3. Branko Ćurčić
 4. Karolina Huđik
 5. Bojan Marjanović
 6. Ivan Mladenović
 7. Danijela Obradović
 8. Marica Puškaš
 9. Robert Šebek
 10. Jasmina Stevanović
 11. Pavel Surovi

Sekretar Odbora: Bojana Balać

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: odborinformisanje@skupstinavojvodine.gov.rs