Výbor pre kultúru a verejné informovanie

Výbor pre kultúru a verejné informovanie prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov a iné otázky súvisiace s vývojom a zveľaďovaním sústavy verejného informovania a rádio-difúzie, prerokúva obsah webovej stránky zhromaždenia, prerokúva otázky, ktoré súvisia s informovaním verejnosti o práci zhromaždenia a iné otázky z tejto oblasti, úpravou a ochranou verejného záujmu občanov AP Vojvodiny a otázky, ktoré súvisia s prácou verejnoprávnych prostriedkov v jazykoch národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, navrhuje zhromaždeniu členov akciovej spoločnosti, pomerne ich účasti v imaní, rozoberá otázky vzťahujúce sa na prácu pokrajinského verejného mediálneho servisu-RTV. Výbor prerokúva otázky zabezpečovania podmienok na verejné informovanie aj v jazykoch národov a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev v pokrajine. Výbor prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov a návrhy rozvojových programov v oblasti kultúry, ochrany kultúrnych statkov, kinematografie, základín, fondov a nadácií, knižničnej činnosti a iné otázky v oblasti užívania, zveľaďovania a spravovania kultúrnych statkov, prerokúva program kultúrneho vývoja AP Vojvodiny, prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov a iné otázky významné na zabezpečenie vývoja kultúry príslušníkov menšinových národnostných spoločenstiev, prerokúva návrhy na ustálenie knižničnej siete.

Členovia výboru

 1. Jovana Medenica, Predseda
 2. Uroš Bajić
 3. Bojan Marjanović
 4. Ivan Mladenović
 5. Danijela Obradović
 6. Marica Puškaš
 7. Jasmina Stevanović
 8. Pavel Surový
 9. Branko Ćurčić
 10. Karolina Hugyik
 11. Robert Šebek

Tajomník výboru: Bojana Balać

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: odborinformisanje@skupstinavojvodine.gov.rs