Одбор за прописе

Одбор за прописе разматра предлоге покрајинских скупштинских одлука, других прописа и општих аката са становишта њихове усклађености са Статутом и правним системом и предлоге закона, других прописа и општих аката које Скупштина предлаже Народној скупштини ради доношења, предлаже доношење и измену Пословника, даје предлог за тумачење појединих одредаба Пословника, даје предлог за аутентично тумачење одлука и других општих аката које доноси Скупштина, разматра обавештење Уставног суда о покретању поступка за оцену уставности и законитости прописа које су донели покрајински органи и утврђује одговор Уставном суду, предлаже Скупштини покретање поступка пред Уставним судом за оцену уставности и законитости закона и прописа којима су повређена права Покрајине утврђена Уставом и Статутом и утврђује пречишћен текст одлука.
Одбор у свом извештају Скупштини даје мишљење да ли је акт у складу са правним системом Републике Србије и Статутом Аутономне покрајине Војводине.

Чланови одбора

 1. Саша Левнајић, Председник
 2. проф. др Павле Будаков, Заменик председника
 3. Мирослав Васин
 4. Бранислава Јефтић
 5. Миленко Јованов
 6. Лајош Паћи
 7. Предраг Петровић
 8. Снежана Седлар
 9. Дмитар Станишић
 10. Јасмина Стевановић
 11. Славенко Унковић

Секретар одбора: Диана Вучетић
Tел: +381 21 487-4143
e-mail: odborpropisi@skupstinavojvodine.gov.rs