Одбор за прописе

Одбор за прописе разматра предлоге покрајинских скупштинских одлука, других прописа и општих аката са становишта њихове усклађености са Статутом и правним системом и предлоге закона, других прописа и општих аката које Скупштина предлаже Народној скупштини ради доношења, предлаже доношење и измену Пословника, даје предлог за тумачење појединих одредаба Пословника, даје предлог за аутентично тумачење одлука и других општих аката које доноси Скупштина, разматра обавештење Уставног суда о покретању поступка за оцену уставности и законитости прописа које су донели покрајински органи и утврђује одговор Уставном суду, предлаже Скупштини покретање поступка пред Уставним судом за оцену уставности и законитости закона и прописа којима су повређена права Покрајине утврђена Уставом и Статутом и утврђује пречишћен текст одлука.
Одбор у свом извештају Скупштини даје мишљење да ли је акт у складу са правним системом Републике Србије и Статутом Аутономне покрајине Војводине.

Чланови одбора

 1. Саша Левнајић, Председник
 2. Карољ Ковач, Заменик председника
 3. Смиљана Гламочанин Варга
 4. Немања Завишић
 5. Милош Миловановић
 6. Жељка Милошевић
 7. Предраг Петровић
 8. Снежана Седлар
 9. Александар Смиљанић
 10. Дмитар Станишић
 11. Игор Стојков

Секретар Одбора: Биљана Мајкић

Тел: +381 21 487-4143

e-mail: odborpropisi@skupstinavojvodine.gov.rs