Дамир Зобеница

Дамир Зобеница
  • Скупштина АП Войводини - подпрeдсидатeль
  • Посланїцка ґрупа "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ - ВОЙВОДИНА НЄ ШМЕ СТАНУЦ" - член
  • Одбор за европски интеґрациї и медзиреґионалне сотруднїцтво - член
  • Одбор за административни и мандатни питаня - член