Борис Новакович

Борис Новакович
  • Скупштина АП Войводини - подпрeдсидатeль
  • Посланїцка ґрупа "Социялистична партия Сербиї (СПС) - Єдинствена Сербия (ЄС)" - член
  • Одбор за буджет и финансиї - член
  • Одбор за безпечносц - член
  • Одбор за европски интеґрациї и медзиреґионалне сотруднїцтво - член