Александра Малетич

Александра Малетич
  • Скупштина АП Войводини - подпрeдсидатeль
  • Посланїцка ґрупа "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ВОЈВОДИНА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ" - член
  • Одбор за европски интеґрациї и медзиреґионалне сотруднїцтво - член
  • Одбор за административни и мандатни питаня - член