13. 02. 2019.Седница одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

У среду, 13. фебруара 2019. године, у сали 3. зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 09:40 часова, биће одржана 21. седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА,
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА УНАПТЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА И РАЗВОЈ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „РУСАНДА“,
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“,
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА - ЈАЗАК – „ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ,
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „НАУЧНО – ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НОВИ САД“,
 7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“,
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“,
 9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ДОДЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА,
 10. ПЛАН РАДА ОДБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ,
 11. РАЗНО.

 

 

Молимо да извештавате.