Генерални секретар Скупштине

Генерални секретар Скупштине АПВ Никола Бањац

Скупштина Аутономне покрајине Војводине има генералног секретара кога именује Скупштина на предлог председника Скупштине.

Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине је Никола Бањац, дипл. правник мастер, именован за генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине на првој седници 2. јуна 2016. године.


Дужности у Скупштини

  • Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Скупштине у припреми и вођењу седница, руководи Службом Скупштине, стара се о спровођењу аката које доноси Скупштина и врши друге послове одређене Пословником.
  • Генерални секретар је за свој рад одговоран Скупштини и председнику Скупштине.


Биографија

Рођен је 10. фебруара 1982. године.

Основну школу и Гимназију „Јован Јовановић Змај” завршио је у Новом Саду. Високо образовање стекао је на основним студијама Правног факултета Универзитета у Новом Саду, као и на мастер студијама 2010. године на Правном факултету у Новом Саду с темом завршног рада „Улога и значај завршне речи у судском беседништву”. Уписао је докторске студије 2011/2012. године на Универзитету у Новом Саду. Има положен правосудни и државни стручни испит за рад у државним органима.

У Вишем суду у Новом Саду, у кривичном одељењу, радио је као приправник-волонтер, затим као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији. Од 2010. године обављао је послове шефа правне и опште службе у Покрајинском заводу за заштиту природе, а од 2013. године обављао је функцију заменика начелника Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Био је члан Градске изборне комисије у сталном саставу, а сада је члан Покрајинске изборне комисије у сталном саставу.

Редован члан Матице српске од 2010. године. Аутор више стручних радова из области судског беседништва и заштите животне средине, који су објављени у Гласнику Адвокатске коморе Војводине и часописима, као што су „Копаоничке школе природног права” и „Октобарски правнички дани” у Бања Луци.

Уз матерњи српски језик, говори и енглески језик.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Контакт
 

имејл: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел:  +381 21 487-4124 

Факс: +381 21 456-241

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владикe Платона бб

21000 Нови Сад

Република Србија

 

Заменик генералног секретара

Заменик секретара Скупштине АПВ

Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине има заменика кога именује Скупштина на предлог генералног секретара Скупштине, уз писану сагласност председника Скупштине.

Заменик генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине је Мила Радисављевић, дипл. правница, именована за заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине на 2. седници одржаној 11. јула 2012. године.


Дужности у Скупштини

  • Заменик помаже у раду генералном секретару Скупштине и замењује га у случају његовог одсуства или спречености да обавља послове.


Биографија

Основну школу и Гимназију „Јован Јовановић Змај” завршила је у Новом Саду. Студије на правном факултету у Новом Саду завршила је у року. Дипломирала је 1975. и стекла диплому дипломираног правника.

У септембру 1975. године, запослила се у Служби Скупштине АП Војводине у својству приправника. После положеног стручног испита за рад у државним органима, радила у Служби Скупштине АП Војводине на сложеним стручним и нормативно-правним и аналитичким пословима, у звању саветника, подсекретара, секретара Законодавно-правне комисије, а од 1991. године, у неколико мандата, радила је послове заменика секретара Скупштине АП Војводине.

Рођена је 30. јула 1951. године у Љубљани (Словенија), а од 1955. године живи у Новом Саду.


Контакт

имејл: mradisavljevic@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел:  +381 21 487-4143 

Факс: +381 21 456-010

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владикe Платона бб

21000 Нови Сад

Република Србија