20. 12. 2018.Održana 27. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 20. decembar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj današnjoj, 27. po redu sednici u aktuelnom skupštinskom sazivu, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom, pokrajinski budžet za 2019. godinu iznosi 74,4 milijarde dinara, što je za 1,34 milijardi više u odnosu na rebalansirani budžet za 2018. godinu. Pokrajinski budžet za 2019. godinu projektovan je realno, u skladu sa fiskalnom strategijom i zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji ostvarenoj u Republici Srbiji, planiran je na principima da se očuva dostignuto učešće kapitalnih rashoda, odnosno investicija, nivo podrške merama socijalne i demografske politike, nastavak intenzivnog ulaganja u zdravstveni sistem, kao i za podršku projektima u oblasti zaštite životne sredine. Pored ulaganja u infrastrukturu i zdravstvo, značajan deo budžetskih sredstava i naredne godine biće usmeren u privredu, poljoprivredu i druge oblasti, rečeno je u obrazloženju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

U nastavku sednice, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, a zatim i pet pokrajinskih skupštinskih odluka o godišnjim planovima, programima rada i merama podrške u oblasti poljoprivrede i njenih srodnih grana na teritoriji AP Vojvodine. 

Donete su: Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini,

Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode AP Vojvodine za 2019. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2019. godinu i Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Dalje, u oblasti zdravstva na području Autonomne pokrajine Vojvodine, donet je set pokrajinskih skupštinskih odluka, kako bi se obezbedio nastavak realizacije zdravstvenih programa započetih u prethodnim godinama i omogućilo uvođenje novih programa i mera zdravstvene zaštite.  U tom smislu donete su:

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, 

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, 

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, 

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja i lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu rane mobilizacije kritično obolelog hirurškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hirurškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, 

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja sarkopenije na teritoriji Južnobačkog i Sremskog okruga za 2019. godinu, 

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete i Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje „Subotica“.

Pokrajinske poslanice i poslanici, većinom glasova izglasali su: Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog – Beočin, sa elementima detaljne regulacije, kao i Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama".

Sednica Skupštine AP VojvodineSkupština je razmotrila Predlog Pisma o namerama o uspostavljanju prijateljskih odnosa između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Fuđien (Narodna Republika Kina) i donela sledeće zaključke koje je predložila Pokrajinska vlada:

•Zaključuje se Pismo o namerama o uspostavljanju prijateljskih odnosa između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Fuđien (Narodna Republika Kina);

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Pismo o namerama o uspostavljanju prijateljskih odnosa između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Fuđien (Narodna Republika Kina).

Na današnjoj, 27. po redu sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, doneta je i Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.