03. 03. 2017.Свечани колегијум Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана: Повећати поверење грађана у институције

Нови Сад, 3. март - Прва свечана седница колегијума Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана уприличена је данас у Скупштини АП Војводине како би се стручној и широј јавности представили годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за претходну годину, као и план активности ове инситуције за текућу и наредне године.

На почетку скупа, присутне је поздравио проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман. Подсећајући на чињеницу да је институција на чијем је однедавно челу, пре 15 година успостављена као прва институција заштитника грађана - омбудсмана у Републици Србији, професор Павловић се овом приликом захвалио присутнима на досадашњој подршци њеном раду и изразио уверење да ће се међусобна сарадња наставити и у будућности, првенствено имајући у виду да је један од циљева институције да током наредних шест година што више допринесе повећању поверења грађана у институције.

Пoздрaвљajући присутнe нa свeчaнoм кoлeгиjуму Пoкрajинскoг зaштитникa грaђaнa – Oмбудсмaнa, прeдсeдник Скупштинe AП Вojвoдинe Иштвaн Пaстoр пoдсeтиo je дa je пoкрajински пaрлaмeнт joш 2002. гoдинe устaнoвиo институциjу Oмбудсмaнa кao први у Рeпублици Србиjи, тe дa тa чињeницa прeдстaвљa вeлику чaст.

„Нa тaj кoрaк смo сe oдлучили чврстo вeруjући у принципe и тeмeљe мoдeрнoг сaврeмeнoг друштвa, влaдaвину прaвa и влaдaвину зaкoнa, кao и збoг нeoпхoднoсти зaштитe чaсти и углeдa свaкoг пojeдинцa. To су двa стубa свaкoг oдгoвoрнoг и рaзвиjeнoг друштвa и држaвe. Пoкрajински зaштитник грaђaнa прeдстaвљa кoрeктивни фaктoр и упoзoрaвa нa ситуaциje у кojимa нaстaje jaз измeђу прaвa и прaвдe, пружa пoдршку пojeдинцу кojи oсeћa дa je друштвo у oднoсу нa њeгa нaчинилo нeпрaвду“, рeкao je прeдсeдник Пaстoр.

Пaстoр je истaкao и дa je Пoкрajински зaштитник грaђaнa – омбудсмaн институциja дугoрoчнoг кaрaктeрa зa кojoм ћe пoтрeбa пoстojaти свe дoк пoстojи нeсуглaсицa измeђу прaвa и прaвдe, тe дa je у интeрeсу свих дa oнa будe jaкa и oспoсoбљeнa у пoглeду њeних кaпaцитeтa, кaкo би сe лaкшe суoчилa и избoрилa сa свим изaзoвимa. Oн je дoдao и дa ћe Скупштинa Вojвoдинe, кao и дo сaдa, пружaти пуну пoдршку рaду Пoкрajинскoг зaштитникa грaђaнa, у циљу jaчaњa oвe институциje и прoмoциje њeнoг рaдa.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић je овом приликом, поручио да нас убрзано време које живимо и на пољу поштовања људских права непрестано ставља пред нове изазове, па је, отуда, и подршка Покрајинске владе институцији Покрајинског заштитника грађана - неспорна и недвосмислена и да је треба сагледавати најмање на две равни.

„Прва је обезбеђивање свих услова за самосталан и независан рад који је и суштинска одредница улоге и постојања покрајинског заштитника грађана. Зато осећам потребу да одмах на почетку посебно подвучем да нико од нас нема намеру да се у тај рад на било који начин меша или да на њега утиче. То је једно чврсто и доследно опредељење, не само моје, него комплетне Покрајинске владе. Друга раван наше подршке јесте резолутно инсистирање на законитости у раду свих органа и институција које чине покрајинску администрацију. Нико ко је, у ма ком својству, део покрајинске администрације, неће моћи да рачуна на било какву толеранцију у случају кршења било чијих људских права. Штавише, припадање тој администрацији значи и значиће двоструку обавезу да се то ни под којим условима не чини“, поручио је Мировић.

Председник Покрајинске владе је истакао да је, по природи институције, улога омбудсмана веома важна у остваривању људских права, а да излагање проф. др Павловића о планираним активностима уверава да ће мисију која му је поверена испунити на најбољи могући начин.

„Закључци, препоруке, решења која ће у свом раду доносити покрајински заштитник грађана, представљају за нас не само део извештаја о којима ће се водити расправа на заседањима Скупштине АП Војводине, већ и део једне, рекао бих, заједничке мисије да све примедбе, закључке и усмерења подржимо и да будемо један камен у кући изградње још вишег нивоа очувања људских права у нашој земљи и овде код нас у Војводини“, рекао је Мировић на крају обраћања и пожелео плодотворан рад институцији Покрајинског заштитника грађана.

Говорећи о плановима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, професор Павловић навео је да институција намерава да настави и унапреди постојеће активности, али и да уведе неке нове, првенствено у области едукације представника институција у области људских права и спровођења истраживања. До сада је у том циљу потписано неколико споразума о сарадњи са научно-истраживачким и образованим институцијама, издат први број Билтена Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, а биће усвојен и Етички кодекс институције који би требало да служи за пример свим институцијама заштитника грађана у нашој земљи. Током 2017. године планира се оснивање и бибилиотеке Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, која ће служити као референтни истраживачки центар како за стручну јавност, тако и за студенте права и друштвених наука.

„Основна активност сваког омбудсмана је да поступа по притужбама грађана,” навео је професор Павловић. „Међутим, омбудсману није циљ да критикује ради критике. Заштитник грађана указује на то како да сви заједно радимо боље, ефикасније и одговорније. У интересу свих грађана, у интересу свих нас.”

Гости на свечаној седници изразили су своју подршку раду институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, наглашавајући потребу за њеним интензивнијим ангажманом на пољу едукације грађана, али и носилаца јавних овлашћења о људским правима, као и потреби да се путем истраживања и размене стручних искустава унапреди спрега између научно-истраживачке делатности и праксе заштитника грађана у Србији и региону.

Свечана седница колегијума Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана представља јединствену могућност за сусрете, упознавање и повезивање најрелевантнијих актера у области институционалне заштите људских права у АП Војводини, односно Републици Србији. Уз представнике Скупштине и Покрајинске владе АП Војводине, свечаној седници присуствовало је неколико десетина представника републичких и покрајинских институција, укључујући и заштитнике грађана, органе судске и извршне власти, научно-истраживачке институције, међународне организације, попут представника Мисије ОЕБС у Србији и Координатора канцеларије Уједињених нација у Србији, као и домаће струковне организације које се баве остваривањем, заштитом и унапређењем људских права.

Свечаној седници колегијума Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана присуствовали су и потпредседници Скупштине АПВ Снежана Седлар, Александра Ђанковић, Иван Стијеповић  и Душан Јаковљев.