Služba Skupštine

Služba Skupštine obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i njenih radnih tela, poslanika, predsednika i potpredsednika Skupštine, poslaničkih grupa u Skupštini, kao i druge poslove u skladu s Poslovnikom Skupštine, drugim aktima Skupštine i njenih radnih tela. Organizacija i rad pomenute službe uređuje se Odlukom o organizaciji i radu službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Radom službe rukovodi generalni sekretar Skupštine.

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Nikola Banjac, dipl. pravnik.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

imejl: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs


Zamenik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Boris Bajić, dipl. pravnik.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

imejl: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs


U Službi Skupštine organizuju se sledeće unutrašnje organizacione jedinice:

Posebna:

Uža izvan sektora:

Sektori:


KABINET PREDSEDNIKA

U Kabinetu predsednika Skupštine obavljaju se poslovi: analiziranje akata koje razmatra Skupština i drugih akata upućenih predsedniku i potpredsednicima Skupštine; organizovanje i koordinacija aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje saradnje predsednika i potpredsednika Skupštine sa državnim i pokrajinskim organima, međunarodnim organizacijama i institucijama; savetodavni poslovi koji su od značaja za predsednika Skupštine u vezi sa izvršavanjem njegovih obaveza u Skupštini i drugim organima i organizacijama; organizovanja službenih putovanja i javnih nastupa predsednika i potpredsednika Skupštine; pripreme materijala za razgovore predsednika, potpredsednika i pokrajinskih poslanika sa stranim delegacijama i gostima iz inostranstva; konsultantski i administrativni poslovi i drugi poslovi bitni za vršenje funkcije predsednika i potpredsednika Skupštine APV.

Kontakt

Šefica Kabineta predsednika Skupštine AP Vojvodine: mr Čila Gimpel Kantor

Tel: +381 21 487-4102

Faks: +381 21 422-277

imejl: csillak@skupstinavojvodine.gov.rs


GENERALNI SEKRETARIJAT

U Generalnom sekretarijatu Skupštine poslovi izrade akata koje donosi generalni sekretar Skupštine, poslovi kreiranja strategija razvoja Skupštine i Službe Skupštine, kreiranja i izrade specifičnih mera i akcija za pospešivanje procedura rada i radnih zadataka u Službi Skupštine, poslovi protokola.

U Generalnom sekretarijatu Skupštine obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odsek za opšte i administrative poslove;
 • Protokol.

Kontakt

Šefica odseka za opšte i administrative poslove: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4124

imejl: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica protokola: Maja Petrović

Tel: +381 21 487-4133

imejl: mpetrovic@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA PRIPREMU SEDNICA SKUPŠTINE I RADNIH TELA I MEĐUREGIONALNU SARADNjU

U okviru Sektora za pripremu sednica Skupštine i radnih tela i međuregionalnu saradnju obavljaju se normativno-pravni, analitičko-dokumentacioni i stručno-operativni poslovi vezani za pripremanje i organizovanje sednica Skupštine i poslove radnih tela Skupštine i poslaničkih grupa u Skupštini; pribavljanje i priprema materijala potrebnih za održavanje sednica Skupštine; obrada akata donetih na sednici Skupštine i priprema za njihovo objavljivanje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“; priprema i daje informacije poslanicima vezane za održavanje sednica Skupštine, pripremanje i organizovanje sednica radnih tela i poslaničkih grupa; pružanje stručne pomoći poslanicima u primeni Poslovnika o radu Skupštine; poslovi ostvarivanja i unapređenja međuparlamentarne i međuregionalne saradnje i bržeg razvoja kulturnog i ekonomskog partnerstva među regionima.
 
U Sektoru za pripremu sednica Skupštine i radnih tela i međuregionalnu saradnju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odeljenje za pripremu i obradu sednica Skupštine;
 • Odsek za poslove radnih tela i poslaničkih grupa;
 • Odsek za međuregionalnu saradnju.

Kontakt

Pomoćnik generalnog sekretara:

Tel: +381 21 487-

imejl:

Načelnica odeljenja za pripremu i obradu sednica Skupštine: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

imejl: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica odseka za poslove radnih tela i poslaničkih grupa: Dragana Milidragović

Tel: +381 21 487-4049

imejl: dmilidragovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica odsek za međuregionalnu saradnju: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

imejl: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE, RADNO-PRAVNE POSLOVE I POSLOVE PISARNICE

U okviru Sektora za ljudske resurse, radno-pravne poslove i poslove pisarnice obavljaju se poslovi upravljanja ljudskim resursima; stručno-operativni, normativno-pravni, studijsko-analitički poslovi, priprema predloga opštih i pojedinačnih akata iz oblasti rada i radnih odnosa; praćenje i primena zakona i drugih propisa koji se odnose na rad i radne odnose u okviru Službe Skupštine i Skupštine; priprema i izrada kadrovskog plana; analiza potreba stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih; vođenje kadrovske evidencije; poslovi prijema, otvaranja i pregleda pošte; klasifikovanje i zavođenje predmeta po materiji; prijem, zavođenje, smeštaj i čuvanje materijala poverljive prirode i arhivske građe; arhiviranje arhivske građe.

U Sektoru za ljudske resurse, radno-pravne poslove i poslove pisarnice obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odeljenje za ljudske resurse;
 • Odsek za radno-pravne poslove;
 • Pisarnica.

Kontakt

Pomoćnik generalnog sekretara: v.d. Dragutin Galović, dipl. pravnik

Tel: +381 21 487-4160

imejl: dgalovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnica odeljenja za ljudske resurse: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

imejl: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šef odseka za radno-pravne poslove: Aleksandar Jovanović

Tel: +381 21 487-4155

imejl: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šef pisarnice: Mirko Pisarić

Tel: +381 21 487-4860

imejl: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs

 


SEKTOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ODNOSE SA JAVNOŠĆU

U okviru Sektora za finansijske poslove, informacione tehnologije i odnose sa javnošću obavljaju se finansijski, dokumentacioni, informatički, administrativni, stručno operativni poslovi; izrada informacija, izveštaja i analiza iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja; priprema dokumentacije i sprovođenje postupaka javnih nabavki; prateći poslovi koji se odnose na poslove administracije, programiranja i servisiranja; obezbeđuje se primena i razvoj informacionih tehnologija u Skupštini, poslovi organizovanja konferencija za novinare i najava sednica Skupštine i njenih radnih tela; pripremanja saopštenja za javnost, uspostavljanje i održavanje kontakata sa medijima, praćenje i analiza domaćih i stranih medija; organizovanje i koordiniranje poslova izrade brošura i publikacija Skupštine; postavljanje saopštenja, informacija i obaveštenja i dnevnih aktivnosti o radu Skupštine na internet prezentaciju Skupštine.

U Sektoru za finansijske poslove, informacione tehnologije i odnose sa javnošću obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odeljenje za finansijske poslove i javne nabavke;
 • Odsek za odnose sa javnošću;
 • Grupa za informacione tehnologije.

Kontakt

Pomoćnik generalnog sekretara: v.d. Milan Antić, dipl. ekonomista

Tel: +381 21 487-4143

imejl: mantic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnik odeljenja za finansijske poslove i javne nabavke: Bojan Vranjković

Tel: +381 21 487-4390

imejl: bvranjkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica odseka za odnose s javnošću: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

imejl: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Rukovoditeljka grupe za informacione tehnologije: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

imejl: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs