Generálny tajomník Zhromaždenia

Generálny tajomník Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má generálneho tajomníka, ktorého vymenúva zhromaždenie na základe návrhu predsedu zhromaždenia.

Generálny tajomník Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je Nikola Banjac, diplomovaný právnik master, menovaný za generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí  2. júna 2016.


Funkcie v Zhromaždení

  • Generálny tajomník pomáha predsedovi a podpredsedom zhromaždenia v príprave a vedení zasadnutí, vedie službu zhromaždenia, stará sa o uskutočňovanie aktov, ktoré vynáša zhromaždenie a vykonáva iné úkony určené týmto rokovacím poriadkom.
  • Generálny tajomník za svoju prácu zodpovedá zhromaždeniu a predsedovi zhromaždenia.


Životopis

Narodil sa 10. februára 1982.

Základnú školu a Gymnázium Jovana Jovanovića Zmaja absolvoval v Novom Sade. Vysoké vzdelanie získal na základných štúdiách Právnickej fakulty Univerzity v Novom Sade a na master študiách  roku 2010 na Právnickej fakulte v Novom Sade s témou záverečnej práce Úloha a význam posledného slova v súdnom rečníctve. Zapísal sa na doktorandské štúdium roku 2011/2012 na Univerzite v Novom Sade. Má zloženú súdnu a štátnu odbornú skúšku pre orgány správy.

Vo Vyššom súdu v Novom Sade, v trestnom oddelení pracoval ako praktikant –volontér, následne ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii. Od roku 2010 bol vedúcim právnej a všeobecnej služby v Pokrajinskom ústave pre ochranu prírody a od roku 2013 bol zástupcom náčelníka Mestskej správy pre ochranu životného prostredia Mesta Nový Sad.

Bol členom Mestskej volebnej komisie v stálom zložení a teraz je členom Pokrajinskej volebnej komisie v stálnom zložení.

Je riadnym členom Matice srbskej od roku 2010. Autor viacerých odborných prác z oblasti súdneho rečníctva a ochrany životného prosredia, ktoré sú uverejnené vo vestníku Glasnik Advokatske komore Vojvodine a časopisoch, okrem iného v publikáciach Kopaoničke škole prirodnog prava a Oktobarski pravnički dani u Banja Luci.

Okrem materinského jazyka ovláda angličtinu.

Je ženatý a otcom dvoch detí.


Kontakt

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 000 Nový Sad

Srbská republika

Zástupca generálneho tajomníka zhromaždenia

Zástupca tajomníka zhromaždenia

Generálny tajomník Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má zástupcu, ktorého vymenúva zhromaždenie na návrh generálneho tajomníka zhromaždenia, s písomným súhlasom predsedu zhromaždenia.

Zástupkyňa generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je diplomovaná právnička Mila Radisavljevićová, vymenovaná za zástupkyňu generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na 2. zasadnutí 11. júla 2012.


Funkcie v Zhromaždení

  • Zástupca pomáha v práci generálnemu tajomníkovi zhromaždenia a zastupuje ho v prípade jeho neprítomnosti alebo znemožnenosti vykonávať úkony.


Životopis

Základnú školu a gymnázium Jovana Jovanovića – Zmaja skončila v Novom Sade. Štúdium na Právnickej fakulte v Novom Sade skončila v stanovenej lehote. Hodnosť diplomovanej právničky nadobudla v roku 1975.

V septembri roku 1975 sa zamestnala v Službe Zhromaždenia AP Vojvodiny ako praktikantka. Po zloženej odbornej skúške pre prácu v štátnych orgánoch pracovala v Službe Zhromaždenia AP Vojvodiny na zložitých odborných, normatívnoprávnych a analytických úkonoch ako radkyňa, podtajomníčka a tajomníčka Zákonodarno-právnej komisie a od roku 1991 niekoľko mandátov vykonávala úkony zástupkyne tajomníka Zhromaždenia AP Vojvodiny.

Narodila sa 30. júla 1951 v Ľubľane (Slovinsko) a od roku 1955 žije v Novom Sade.


Kontakt

e-mail: mradisavljevic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 000 Nový Sad

Srbská republika