Сазив 2012-2016
Число схадзки: 17
Датум отримованя: 20. 05. 2013.
Записнїк

са 17. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 20. маја 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,20 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 116 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: др Живко Врцељ, Урош Кандић, Љубиша Милосављевић и Мирослав Шпановић.

Седници су присуствовали председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је седница сазвана за понедељак, због ранијe преузетих обавеза председника Скупштине АП Војводине.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога декларације, чије се разматрање предлаже на 17. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.
Записник са 16. седнице Скупштине, која је одржана 25. априла 2013. године, достављен је посланицима уз сазив за 17. седницу Скупштине. Председавајући је ставио на гласање Записник са 16. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са75 гласова „за“, усвојила Записник са 16. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 17. седницу Скуштине АП Војводине.
Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.
Посланичка група Српска радикална странка је дана 3. априла 2013. године доставила Скупштини АП Војводине Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, са предлогом да се разматра на првој наредној седници Скупштине.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине,Скупштина може да одлучи да се Предлог размотри и без мишљења Покрајинске владе.
Посланица Маријана Четојевић је образложила предлог.
Председавајући је ставио предлог да Скупштина размотри Предлог без мишљења Покрајинске владе, на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина, са пет гласова “за“ и 63 гласа “против“, предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 17. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Информација о увођењу стечајног поступка над Развојном банком Војводине са Предлогом закључака.

У складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине предлог је образложила посланица Маријана Четојевић.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација са Предлогом закључака размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију са Предлогом закључака без мишљења Покрајинске владе.
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина, са 17 гласова “за“ и 61 гласом “против“, предлог није усвојила.
Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се дневни ред 17. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

  • Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 88 гласова “за“ и 18 гласова “против“, предлог усвојила.

Посланик Владимир Галић је предложио да се време излагања поводом прве тачке предложеног дневног реда не ограничи или ограничи на трајање од 10 минута због важности акта који Скупштина доноси.
Председавајући је предлог ставио на гласање.
Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина, са 38 гласова “за“ и са 71 гласом „против“, предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 17. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласање председавајући је констатовао да је Скупштина, са 75 гласова “за“ и 29 гласова “против“, утврдила следећи:
 
ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ УСТАВНИХ И ЗАКОНСКИХ ПРАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“ ЗА 2012. ГОДИНУ;
  3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ;
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2012. ГОДИНУ;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.
Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

- предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
- известилац надлежног одбора и