Одлука о службеним путовањима изабраних и именованих лица у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине


Члан 1 

Овом одлуком уређују се питања која се односе на службена путовања делегације Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина), председника, потпредседника и других изабраних и именованих лица у Скупштини (у даљем тексту: функционери Скупштине). 

Ова одлука примењује се и на службена путовања постављених, запослених и других ангажованих лица у Служби Скупштине. 

Службена путовања у иностранство 

Члан 2 

Службеним путовањем у иностранство, у смислу ове одлуке, сматра се путовање у страну државу, из једне стране државе у другу страну државу и из једног места у друго место на територији стране државе у циљу остваривања међурегионалне сарадње и обављања других послова из надлежности Скупштине. 

Члан 3 

Одлуку о потреби упућивања делегације и функционера Скупштине на службено путовање у иностранство доноси Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. 

На предлог Председника Скупштине, Одбор доноси Одлуку о саставу делегације Скупштине и одређује шефа делегације. 

Изузетно, ако Одбор није у могућности да се састане и донесе Одлуку из ст. 1. и 2. овог члана, одлуке о томе доноси председник скупштине, о чему обавештава Одбор на првој наредној седници.

Ради извршавања задатака из надлежности Скупштине, Одбор може да одобри путовање у иностранство и за друга лица ако, с обзиром на врсту и природу задатака и предвиђене службене сусрете, за то постоје оправдани разлози, под условима прописаним овом одлуком. 

Одбор из става 1. овог члана обавља и друге послове везане за службена путовања у иностранство у складу са Пословником Скупштине. 

Средства за реализацију службених путовања у иностранство обезбеђују се у буџету Скупштине АП Војводине, а одобрава их решењем Одбор за административна и мандатна питања. 

Члан 4 

Службена путовања у иностранство скупштинских службеника, намештеника и других ангажованих лица, одобрава секретар Скупштине. 

Службена путовања у иностранство лица из става 1. овог члана одобрава Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу када су предложени у делегацију Скупштине. 

Члан 5 

Функционери Скупштине подносе предлог за доношење одлуке о потреби упућивања на службено путовање у иностранство Одбору за европске интеграције и међурегионалну сарадњу. 

У предлогу се наводи: 

- Позивно писмо или програм догађаја; 

- Имена и презимена лица која се упућују на службени пут, њихове функције, односно звања; 

- Предлог председника Скупштине о саставу делегације која се упућује на службени пут, као и предлог за одређивање шефа и секретара делегације; 

- Назив државе, места и институције која се посећује током пута; 

- Време путовања (датум поласка и датум повратка); 

- Циљ и задаци путовања и планирани ефекти; 

- Врста превоза; 

- Укупан планирани трошак путовања (ко сноси трошкове путовања, број и износ девизних дневница, трошкови смештаја и категорија хотела, трошкови издавања визе, трошкови превоза, трошкови путног осигурања и остали трошкови путовања). 

Члан 6 

Предлог се доставља надлежном одбору најкасније 15 дана пре почетка путовања. 

У изузетно оправданим случајевима, предлог се може поднети и у року краћем од 15 дана, уколико подносилац предлога образложи разлоге. 

Члан 7 

Послове организације путовања (резервације хотела и авионских карата, трансфере, спецификације укупних трошкова путовања, обезбеђивање виза и остало) обавља Одсек за послове протокола Скупштине. 

Члан 8 

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Одлуку о потреби упућивања лица из члана 1. став 1. на службено путовање у иностранство доставља Одбору за административна и мандатне питања ради одобравања средстава за службено путовање у иностранство. 

Члан 9 

Лица из члана 1. став 1. ове одлуке, којима је одобрено путовање у иностранство, достављају Одбору за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Извештај о службеном путовању у писаном и електронском облику у року од 10 дана по повратку у земљу. 

Извештај из става 1. овог члана садржи државу, место и време обављеног службеног путовања, податке о обављеним разговорима приликом службених сусрета, остварене циљеве и задатке, закључке, односно предлоге мера које треба предузети и потпис шефа делегације, односно другог функционера који је реализовао службено путовање у иностранство. 

Извештај из става 1. овог члана разматра се на седници Одбора за европске послове и међурегионалну сарадњу. 

Члан 10 

Лица из члана 1. став 1. дужна су да доставе Одбору за административна и мандатна питања писмени Извештај о службеном путовању са обрачуном путних трошкова, у року од седам дана од дана када је службено путовање у иностранство завршено. 

Уз обрачун путних трошкова прилажу се одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале трошкове и др.). 

Одбор из става 1. овог члана води евиденцију о одобреним службеним путовањима и поднетим извештајима са службеног путовања у иностранство. 

Члан 11 

Лица из члана 1. став 2. ове одлуке подносе Извештај о службеном путовању у иностранство секретару Скупштине. 

Службена путовања у земљи 

Члан 12 

Службеним путовањем у земљи, у смислу ове одлуке, сматра се путовање из једног места у друго место на територији Републике Србије, у циљу извршавања посла из надлежности Скупштине, ван места рада. 

Члан 13 

Функционери Скупштине подносе захтев Одбору за административна и мандатна питања за обезбеђивање средстава за службено путовање у земљи. 

Захтев из става 1. овог члана садржи назив места и циљ путовања, датум поласка и датум повратка са службеног путовања, ко сноси трошкове путовања, трошкове смештаја и категорију хотела, врсту и трошкове превоза, број и износ дневница и остале трошкове службеног путовања. 

Лица из става 1. овог члана дужна су да доставе надлежном Одбору писмени Извештај о службеном путовању са обрачуном путних трошкова, у року од три дана од дана када је службено путовање завршено. 

Члан 14 

Постављени, запослени и друга ангажована лица у Служби Скупштине, на службено путовање у земљи упућују се по налогу секретара Скупштине. 

Лица из става 1. овог члана могу бити упућена на стручно усавршавање, у складу са Правилником о стручном усавршавању запослених у Служби Скупштине АП Војводине, по одлуци секретара Скупштине. 

Члан 15 

Лица из члана 13. став ове одлуке подносе Извештај о службеном путовању, односно стручном усавршавању секретару Скупштине. 

Члан 16 

Средства за реализацију службених путовања у земљи и стручног усавршавања запослених, обезбеђују се у буџету Скупштине АП Војводине. 

Члан 17 

Дневнице и накнаде осталих трошкова за службено путовање утврђују се на начин предвиђен републичким прописима, а у складу са прописима којима се уређује питање накнаде трошкова и примања изабраних и именованих лица и покрајинских службеника и намештеника. 

Члан 18 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".