почетна

Одлука о легитимацији посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

1. Овом Одлуком утврђују се облик, садржина, начин издавања и евидентирања издатих легитимација посланицима у Скупштини АПВ (у даљем тексту: легитимација). 

2. Легитимација је израђена као картица са електронским чипом (у даљем тексту: картица), димензија 85,25џ54 милиметара, а састоји се од корица и картице. 

3. Корице могу бити од коже, платна, скаја, пластике или другог одговарајућег материјала. 

На предњој страни корица пише: "Посланичка легитимација", а изнад овог текста утиснут је у златотиску грб Аутономне покрајине Војводине. 

4. Картица је пластична, беле боје, док је текст утиснут на картици тамно плаве боје. 

На предњој страни картице са леве стране су грб Републике Србије и грб Аутономне покрајине Војводине, у боји, а у висини ова два грба са десне стране картице је текст: "Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Скупштина Аутономне покрајине Војводине", исписан ћириличним писмом. Испод грбова је текст: ПОСЛАНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА, а испод њега текст: број ____ док је испод њега уписан текст: важи до 15.07.2012. (сав текст исписан ћириличним писмом). 

На дну картице, у равни са првим грбом је фотографија посланика. Десно од фотографије посланика одштампано је име и презиме посланика ћириличним и латиничним писмом. На легитимацији председника и потпредседника Скупштине испод имена и презимена уписује се и функција у Скупштини. 

По личном опредељењу посланика, име и презиме посланика исписује се на једном од језика и писма националних мањина. 

У десном доњем углу картице је текст: председник Скупштине АПВ и потпис председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине, као и печат Скупштине Аутономне покрајине Војводине. 

5. На врху полеђине картице налази се текст: 

"ПРАВА ПОСЛАНИКА 

Посланик у Скупштини Аутономне покрајине Војводине ужива имунитет на основу Устава Републике Србије и Статута Аутономне покрајине Војводине. 

Посланик у Скупштини Аутономне покрајине Војводине остварује право на бесплатну вожњу у железничком, друмском, речном и јавном градском и приградском саобраћају на територији Аутономне покрајине Војводине у свим правцима и за неограничени број путовања, као и друга права предвиђена прописима". 

Овај текст исписан је ћириличним и латиничним писмом тамно плаве боје. 

6. Текст на полеђини картице исписује се, у складу са Статутом АП Војводине, и на језику и писму националне мањине којој посланик припада - по личном опредељењу посланика. 

7. Свака легитимација има број. Бројеви легитимација (за сваки сазив Скупштине) почињу од броја један и одређују се према азбучном реду презимена и имена са списка посланика. 

8. Ако изгуби легитимацију или на други начин остане без ње, посланик на сопствени захтев добија нову легитимацију. Нова легитимација издаје се под истим бројем као и ранија. 

9. Картица је опремљена електронским чипом и служи посланицима и за евиденцију присуства на седници Скупштине и за гласање електронским путем. 

10. Легитимацију издаје и евиденцију води Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине. 

11. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу АП Војводине". 

12. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о легитимацији посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине 18 Број: 020-28/2008, објављена у "Службеном листу АП Војводине", број 18/2008.