Výbor pre predpisy

Výbor pre predpisy prerokúva návrhy pokrajinských parlamentných uznesení, iných predpisov a normatívnych aktov zo stanoviska ich zladenosti so štatútom a právnou sústavou a návrhy zákonov, iných predpisov a normatívnych aktov, ktoré zhromaždenie navrhuje národnému zhromaždeniu na vynesenie; navrhuje vynesenie a zmenu rokovacieho poriadku; dáva návrh na výklad jednotlivých ustanovení rokovacieho poriadku; dáva návrh na autentický výklad uznesení a iných normatívnych aktov, ktoré vynáša zhromaždenie; prerokúva oznámenie ústavného súdu o začatí konania na posúdenie ústavnosti a zákonnosti predpisov, ktoré vyniesli pokrajinské orgány a ustaľuje odpoveď ústavnému súdu; navrhuje zhromaždeniu začatie konania pred ústavným súdom na posúdenie ústavnosti a zákonnosti zákonov a predpisov, ktorými sa porušili práva pokrajiny určené ústavou a štatútom a ustaľuje revidovaný text uznesení.
Výbor vo svojej správe zhromaždeniu poskytuje mienku o tom, či je akt v súlade s právnickým systémom Srbskej republiky a Štatútom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Členovia výboru

 1. Saša Levnajić, Predseda
 2. Pavle Budakov, zástupca predsedu
 3. Miroslav Vasin
 4. Branislava Jeftić
 5. Milenko Jovanov
 6. Lajos Patyi
 7. Predrag Petrović
 8. Snežana Sedlar
 9. Dmitar Stanišić
 10. Jasmina Stevanović
 11. Slavenko Unković

Tajomníčka výboru: Diana Vučetić
Tel: +381 21 487-4143
E-mail: odborpropisi@skupstinavojvodine.gov.rs