12. 04. 2017.Седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

У среду, 12. априла 2017. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 9.30 часова, биће одржана 7. седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторног плана подручја посебне намена мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин,

2.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“;

3.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“;

4.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишја“;

5.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј;

6.Разно

 

Молимо да извештавате.