Služba Zhromaždenia

Služba zhromaždenia vykonáva odborné, administratívno-technické a iné úkony pre potreby Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a jej pracovných telies, poslancov, predsedov a podpredsedov zhromaždenia, poslaneckých skupín v zhromaždení, ako aj iné úkony v súlade s Rokovacím poriadkom zhromaždenia, inými aktami zhromaždenia a jeho pracovných telies. Organizácia a práca služby sa upravujú Uznesením o organizácii a práci služby Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Prácu služby vedie generálny tajomník Zhromaždenia.

Generálny tajomník Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je Nikola Banjac, diplomovaný právnik.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs


Zástupkyň generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je Boris Bajić, diplomovaný právnik.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs


V Službe Zhromaždenia sa organizujú nasledujúce vnútorné organizačné jednotky:

Osobitná:

Užšia mimo sektora:

Sektory:


KABINET PREDSEDU

V Kabinete predsedu zhromaždenia vykonávajú sa nasledujúce úkony: analyzovanie a spracovanie aktov, ktoré rozoberá zhromaždenie a iných aktov zaslatých predsedovi a podpredsedom zhromaždenia, organizovanie a koordinovanie aktivít, ktoré sa vzťahujú na uskutočnenie spolupráce predsedu a podpredsedov zhromaždenia so štátnymi a pokrajinskými orgánmi, medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, poradenecké úkony významné pre predsedu zhromaždenia v súvislosti s vykonávaním jeho záväzkov v zhromaždení a v iných orgánoch a organizáciách, organizovanie slúžobných ciest a verejných vystúpení predsedu a podpredsedov zhromaždenia; príprava materiálov na rozhovory predsedov, podpredsedov a pokrajinských poslancov so zahraničnými delegáciami a hosťami zo zahraničia; konzultačné a administratívne úkony, iné úkony dôležité na vykonávanie funkcie predsedu a podpredsedu Zhromaždenia APV.

Kontakt

Vedúca kabinetu predsedu zhromaždenia AP Vojvodiny: Mgr. Čila Gimpel Kantor

Tel: +381 21 487-4102

Faks: +381 21 422-277

e-mail: csillak@skupstinavojvodine.gov.rs


GENERÁLNY SEKRETARIÁT

V Generálnom sekretariáte zhromaždenia sa vykonávajú úkony vypracovania aktov, ktoré vynáša generálny tajomník zhromaždenia, úkony vytvárania stratégie rozvoja zhromaždenia a služby zhromaždenia, vytvárania a vypracovania špecifických opatrení a akcií na podnecovanie pracovných procedúr a pracovných úloh v službe zhromaždenia, úkony protokolu.

V Generálnom sekretariáte zhromaždenia
sa zriaďujú tieto vnútorné jednotky:

 • Úsek pre spoločné a administratívne úkony;
 • Protokol.

Kontakt

Vedúca úseku pre všeobecné a administratívne úkony: Ivana Jović

Tel +381 21 487-4124

e-mail: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Vedúca protokolu: Maja Petrović

Tel: +381 21 487-4133

e-mail: mpetrovic@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR PRE PRÍPRAVU ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA A PRACOVNÝCH TELIES  A MEDZIREGIONÁLNU SPOLUPRÁCU

V Sektore pre prípravu zasadnutí zhromaždenia a pracovných telies a medziregionálnu spoluprácu sa vykonávajú normatívnoprávne, analyticko-dokumentačné a odborno-operatívne úkony súvisiace s prípravou a organizovaním zasadnutí zhromaždenia, pracovných telies a poslaneckých skupín; obstarávanie a príprava materiálov potrebných na uskutočnenie zasadnutí zhromaždenia, spracovanie aktov vynesených na zasadnutí zhromaždenia a príprava na ich uverejnenie Úradným vestníkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, chystajú sa a poskytujú informácie poslancom v súvislosti s realizáciou zasadnutia zhromaždenia, priprávujú a organizujú zasadnutia pracovných telies a poslaneckých skupín, poskytuje sa odborná pomoc poslancom v uplatnení Rokovacieho poriadku zhromaždenia, vykonávajú sa úkony uskutočňovania a zveľadenia medziparlamentárnej a medziregionálnej spolupráce a rýchlejšieho rozvoja kultúrneho a hospodárskeho partnerstva medzi regiónami.

V Sektore pre prípravu zasadnutí zhromaždenia a pracovných telies a medziregionálnu spoluprácu sa zriaďujú tieto vnútorné jednotky:

 • Oddelenie  pre prípravu a spracovanie zasadnutí;
 • Úsek pre úkony pracovných telies a poslaneckých skupín;
 • Úsek pre medziregionálnu spoluprácu.

Kontakt

Asistent generálneho tajomníka: 

Tel: +381 21 487-

e-mail:

Náčelníčka oddelenia pre prípravu a spracovanie zasadnutí zhromaždenia: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

e-mail: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Vedúca Úseku pre úkony pracovných telies a poslaneckých skupín: Dragana Milidragović

Tel: +381 21 487-4049

e-mail: dmilidragovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Vedúca úseku pre medziregionálnu spoluprácu: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

e-mail: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR PRE ĽUDSKÉ ZDROJE, PRACOVNO-PRÁVNE ÚKONY A ÚKONY SPISOVNE

V Sektore pre ľudské zdroje, pracovno-právne úkony a úkony spisovne vykonávajú sa úkony spravovania ľudských zdrojov, odborno-operatívne, normatívnoprávne, štúdijno-analytické úkony, príprava návrhov všeobecných a jednotlivých aktov z oblasti práce a pracovných vzťahov, sledovanie a uplatnenie zákonov a predpisov, ktoré sa vzťahujú na prácu a pracovné vzťahy služby zhromaždenia a zhromaždenia, príprava a vypracovanie kádrového plánu, analýza potrieb odborného vzdelávania a uschopňovania zamestnancov, vedenie kádrovej evidencie; úkony prijímania, otvárania a prezerania zásielok, klasifikovanie a zapisovanie predmetov podľa obsahu, prijímanie, zapisovanie, umiestnenie a chránenie dôverných materiálov a archívneho obsahu, archivovanie materiálov pre archív.

V Sektore pre ľudské zdroje, pracovno-právne úkony a úkony spisovne sa zriaďujú tieto vnútorné jednotky:

 • Oddelenie ľudských zdrojov;
 • Úsek pre pracovno-právne úkony;
 • Spisovňa.

Kontakt

Asistent generálneho tajomníka: úradujúci diplomovaný právnik, Dragutin Galović

Tel: +381 21 487-4160

e-mail: dgalovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Vedúca Úseku pre ľudské zdroje: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

e-mail: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Vedúci Úseku pre pracovno-právne úkony: Aleksandar Jovanović

Tel: +381 21 487-4155

e-mail: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Vedúci spisovne: Mirko Pisarić

Tel: +381 21 487-4860

e-mail: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR PRE FINANČNÉ ÚKONY, INFORMATICKÉ TECHNOLÓGIE A STYKY S VEREJNOSŤOU

V Sektore pre finančné úkony, informatické technológie a styky s verejnosťou vykonávajú sa finančné, dokumentačné, informatické, administratívne, odborno-operatívne úkony; vypracovanie informácií, správ a analýz z oblasti finančno-hmotnej činnosti; príprava dokumentácie a uskutočnenie úkonov verejných obstarávaní; sprievodné úkony, ktoré sa vzťahujú na úkony administratívne, programovacie a servísové; zabezpečuje sa uplatnenie a rozvoj informačných technológií v zhromaždení, úkony organizovania konferencií pre novinárov a zahláška zasadnutí zhromaždenia a pracovných telies, chystanie oznámení pre verejnosť, nadvezovanie a održiavanie stykov s médiami, sledovanie a analýza domácich a zahraničných médií, organizovanie a kordinácia úkonov vypracovania brožúr a publikácií zhromaždenia, postavovanie oboznámení, informácií a oznámení a denných aktivít o práci zhromaždenia na internetovú prezentáciu zhromaždenia.

V Sektore pre finančné úkony, informatické technológie a styky s verejnosťou sa zriaďujú tieto vnútorné jednotky:

 • Oddelenie pre finančné úkony a verejné obstarania;
 • Úsek pre styky s verejnosťou;
 • Skupina pre informačné technológie.

Kontakt

Asistent generálneho riaditeľa: úradujúci diplomovaný ekonóm, Milan Antić

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: mantic@skupstinavojvodine.gov.rs

Náčelníčka Oddelenia pre finančné úkony averejných obstaranie: Bojan Vranjković

Tel: +381 21 487-4390

e-mail:bvranjkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Vedúca úsekupre styky s verejnosťou: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

e-mail: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Vedúca skupiny pre informačné technológie: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

e-mail: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs