Služba Skupštine

Služba Skupštine obavlja stručne, upravno-tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i njenih radnih tijela, zastupnika, predsjednika i potpredsjednika Skupštine, zastupničkih skupina u Skupštini, kao i druge poslove sukladno Poslovniku Skupštine, drugim aktima Skupštine i njenih radnih tijela. Ustrojstvo i rad Službe uređuje se Odlukom o ustrojstvu i radu službe Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Radom službe rukovodi generalni tajnik Skupštine.

Generalni tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Nikola Banjac, dipl. pravnik.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

e-mail: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs


Zamjenik generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Boris Bajić, dipl. pravnik.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

e-mail: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs 


U Službi Skupštine organiziraju se sljedeće unutarnje organizacijske jedinice:

Zasebna:

Uža izvan sektora:

Sektori:


KABINET PREDSJEDNIKA

U Kabinetu predsjednika Skupštine obavljaju se poslovi: analiziranje akata koje razmatra Skupština i drugih akata upućenih predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine; organiziranje i koordinacija aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje suradnje predsjednika i potpredsjednika Skupštine s državnim i pokrajinskim tijelima, međunarodnim organizacijama i institucijama; savjetodavni poslovi koji su od značaja za predsjednika Skupštine u svezi s izvršavanjem njegovih obveza u Skupštini i drugim tijelima i organizacijama; organiziranja službenih putovanja i javnih nastupa predsjednika i potpredsjednika Skupštine; pripreme materijala za razgovore predsjednika, potpredsjednika i pokrajinskih zastupnika sa stranim delegacijama i gostima iz inozemstva; konzultantski i administrativni poslovi i drugi poslovi bitni za vršenje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Skupštine APV.

Kontakt

Šefica Kabineta predsjednika Skupštine AP Vojvodine: mr. Čila Gimpel Kantor

Tel: +381 21 487-4102

Faks: +381 21 422-277

e-mail: csillak@skupstinavojvodine.gov.rs


GENERALNO TAJNIŠTVO

U Generalnom tajništvu Skupštine obavljaju se poslovi izrade akata koje donosi generalni tajnik Skupštine, poslovi kreiranja strategija razvoja Skupštine i Službe Skupštine, kreiranja i izrade specifičnih mjera i akcija za pospješivanje procedura rada i radnih zadataka u Službi Skupštine, poslovi protokola.

U Generalnom tajništvu Skupštine formiraju se sljedeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odsjek za opće i administrativne poslove;,
 • Protokol.

Kontakt

Šefica odsjeka za opće i administrativne poslove:Ivana Jović

Tel +381 21 487-4124

e-mail: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica protokola: Maja Petrović

Tel: +381 21 487-4133

e-mail: mpetrovic@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA PRIPREMU SJEDNICA SKUPŠTINE I RADNIH TIJELA I MEĐUREGIONALNU SURADNJU

U okviru Sektora za pripremu sjednica Skupštine i radnih tijela i međuregionalnu suradnju obavljaju se normativno-pravni, analitičko-dokumentacijski i stručno-operativni poslovi vezani za pripremanje i organiziranje sjednica Skupštine i poslove radnih tijela Skupštine i zastupničkih skupina u Skupštini; pribavljanje i priprema materijala potrebnih za održavanje sjednica Skupštine; obrada akata donesenih na sjednici Skupštine i priprema za njihovo objavljivanje u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“; priprema i daje informacije zastupnicima vezane za održavanje sjednica Skupštine, pripremanje i organiziranje sjednica radnih tijela i zastupničkih skupina; pružanje stručne pomoći zastupnicima u primjeni Poslovnika o radu Skupštine; poslovi ostvarivanja i unapređenja međuparlamentarne i međuregionalne suradnje i bržeg razvoja kulturnog i ekonomskog partnerstva među regijama.

U Sektoru za pripremu sjednica Skupštine i radnih tijela i međuregionalnu suradnju obrazuju se sljedeće uže unutarnje jedinice:

 • Odjel za pripremu i obradu sjednica Skupštine;
 • Odsjek za poslove radnih tijela i zastupničkih skupina;
 • Odsjek za međuregionalnu suradnju.

Kontakt

Pomoćnik generalnog tajnika:

Tel: +381 21 487-

e-mail:

Načelnica odjela za pripremu i obradu sjednica Skupštine: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

e-mail: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica odsjeka za poslove radnih tijela i zastupničkih skupina: Dragana Milidragović

Tel: +381 21 487-4049

e-mail: dmilidragovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica odsjeka za međuregionalnu suradnju: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

e-mail: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE, RADNO-PRAVNE POSLOVE I POSLOVE PISARNICE

U okviru Sektora za ljudske resurse, radno-pravne poslove i poslove pisarnice obavljaju se poslovi upravljanja ljudskim resursima; stručno-operativni, normativno-pravni, studijsko-analitički poslovi, priprema prijedloga općih i pojedinačnih akata iz oblasti rada i radnih odnosa; praćenje i primjena zakona i drugih propisa koji se odnose na rad i radne odnose u okviru Službe Skupštine i Skupštine; priprema i izrada kadrovskog plana; analiza potreba stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih; vođenje kadrovske evidencije; poslovi prijema, otvaranja i pregleda pošte; klasificiranje i zavođenje predmeta po materiji; prijem, zavođenje, smještaj i čuvanje materijala povjerljive prirode i arhivske građe; arhiviranje arhivske građe.

U Sektoru za ljudske resurse, radno-pravne poslove i poslove pisarnice formiraju se sljedeće uže unutarnje jedinice:

 • Odjel za ljudske resurse;
 • Odsjek za radno-pravne poslove;
 • Pisarnica.

Kontakt

Pomoćnik generalnog tajnika: v.d. Dragutin Galović, dipl. pravnik

Tel: +381 21 487-4160

e-mail: dgalovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnica odjela za ljudske resurse: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

e-mail: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šef odsjeka za radno-pravne poslove: Aleksandar Jovanović

Tel: +381 21 487-4155

e-mail: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šef pisarnice: Mirko Pisarić

Tel: +381 21 487-4860

e-mail: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs

 


SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE, INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU

U okviru Sektora za financijske poslove, informacijske tehnologije i odnose s javnošću obavljaju se financijski, dokumentacijski, informatički, administrativni, stručno operativni poslovi; izrada informacija, izvješća i analiza iz oblasti financijsko-materijalnog poslovanja; priprema dokumentacije i provođenje postupaka javnih nabava; prateći poslovi koji se odnose na poslove administracije, programiranja i servisiranja; osigurava se primjena i razvoj informacijskih tehnologija u Skupštini, poslovi organiziranja konferencija za novinare i najava sjednica Skupštine i njenih radnih tijela; pripremanja priopćenja za javnost, uspostavljanje i održavanje kontakata sa medijima, praćenje i analiza domaćih i inozemnih medija; organiziranje i koordiniranje poslova izrade brošura i publikacija Skupštine; postavljanje priopćenja, informacija i obavijesti i dnevnih aktivnosti o radu Skupštine na internetskoj prezentaciju Skupštine.

U Sektoru za financijske poslove, informacijske tehnologije i odnose s javnošću formiraju se sljedeće uže unutarnje jedinice:

 • Odjel za financijske poslove i javne nabave;
 • Odsjek za odnose s javnošću;
 • Skupina za informacijske tehnologije.

Kontakt

Pomoćnik generalnog tajnika: v.d. Milan Antić, diplomirani ekonomist

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: mantic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnik odjela za financijske poslove i javne nabave: Bojan Vranjković

Tel: +381 21 487-4390

e-mail: bvranjkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica odsjeka za odnose s javnošću: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

e-mail: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Rukovoditeljica skupine za informacijske tehnologije: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

e-mail: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs