Služba Skupštine

Stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, odbora, zastupnika i zastupničkih grupa obavlja Služba Skupštine.
Organizacija, zadaci i rad Službe Skupštine uređuje se Odlukom o organizaciji i radu službe Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Radom službe rukovodi generalni tajnik Skupštine.

Generalni tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Nikola Banjac, dipl. pravnik.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4124

Telefaks: +381 21 456-241

imejl: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs


Zamjenik generalnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Boris Bajić, dipl. pravnik.

Kontakt

Telefaks: +381 21 456-010

imejl: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs


U Službi se formiraju: posebna unutarnja organizaciona jedinica-kabinet, osnovne unutarnje jedinice - sektori i uže unutarnje jedinice.

Posebna:

Sektori:


KABINET PREDSJEDNIKA

U okviru Kabineta obavljaju se poslovi: analiziranje akata koje razmatra Skupština i drugih akata upućenih predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine; organiziranje i koordiniranje aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje suradnje predsjednika i potpredsjednika Skupštine s državnim i Pokrajinskim tijelima, međunarodnim organizacijama i institucijama; savjetodavni poslovi koji su od značaja za predsjednika Skupštine u vezi s izvršavanjem njegovih obveza u Skupštini i drugim tijelima i organizacijama; organiziranje službenih putovanja i javnih nastupa predsjednika i potpredsjednika Skupštine; pripreme materijala za razgovore predsjednika, potpredsjednika i pokrajinskih zastupnika sa stranim delegacijama i gostima iz inozemstva; konzultantski i administrativni poslovi i drugi poslovi bitni za vršenje funkcije predsjednika i potpredsjednika Skupštine.

Kontakt

Šefica Kabineta predsjednika Skupštine AP Vojvodine: mr Čila Gimpel Kantor

Tel: +381 21 487-4102

Telefaks: +381 21 422-277

imejl: csillak@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA PRIPREMU SJEDNICA SKUPŠTINE, RADNIH SKUPINA I MEĐUREGIONALNU SURADNJU

U okviru Sektora za pripremu sjednica Skupštine, radnih skupina i međuregionalnu suradnju obavljaju se normativno-pravni, analitičko-dokumentacijski i stručno-operativni poslovi vezani za pripremanje i organiziranje sjednica Skupštine i poslove radnih skupina Skupštine i poslaničkih grupa u Skupštini; pribavljanje i priprema materijala potrebnih za održavanje sjednica Skupštine; obrada akata donesenih na sjednici Skupštine i priprema za njihovo objavljivanje u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“; priprema i daje informacije zastupnicima vezane za održavanje sjednica Skupštine, pripremanje i organiziranje sjednica radnih skupina i poslaničkih grupa; pružanje stručne pomoći zastupnicima u primjeni Poslovnika o radu Skupštine; poslovi pisarnice i poslovi ostvarivanja i unapređenja međuparlamentarne i međuregionalne suradnje i bržeg razvoja kulturnog i ekonomskog partnerstva među regionima.

U Sektoru za pripremu sjednica Skupštine, radnih skupina i međuregionalnu suradnju formiraju se sljedeće uže unutarnje jedinice:

a) Odjeljenje za pripremu i obradu sjednica Skupštine;

- Pisarnica

b) Odsjek za poslove radnih skupina i poslaničkih grupa

v) Odsjek za međuparlamentarnu i međuregionalnu suradnju.

Kontakt

v.d. pomoćnika generalnog tajnika: Predrag Rajić, dipl. pravnik

Tel: +381 21 487-4434

imejl: prajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnica Odjeljenja za pripremu i obradu sjednica Skupštine: Diana Vučetić

Tel: +381 21 487-4106

imejl: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Pisarnice: Mirjana Stojanović

Tel: +381 21 487-4272

imejl: mstojanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Odsjeka za poslove radnih skupina i poslaničkih grupa: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4124

imejl: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica Odsjeka za međuparlamentarnu i međuregionalnu suradnju: Sanja Šifliš

Tel: +381 21 487-4431

imejl: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

U okviru Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove obavljaju se normativno-pravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi za potrebe generalnog tajnika Skupštine; priprema prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi generalni tajnik Skupštine u vezi sa organizacijom i radom Službe; poslovi upravljanja ljudskim resursima; poslovi iz područja rada i radnih odnosa; praćenje i primjena zakona i drugih propisa koji se odnose na rad i radne odnose u okviru Službe i Skupštine; priprema i izrada kadrovskog plana; analiza potreba stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenika; vođenje kadrovske evidencije; stručno operativne poslovi za potrebe predsjednika i potpredsjednika Skupštine.

U Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove formiraju se sljedeće uže unutarnje jedinice:

a) Odjeljenje za radno-pravne poslove;

b) Odjeljenje za kadrovske, opće i administrativne poslove;

- Grupa za opće poslove

- Grupa za administrativne poslove

Kontakt

v.d. pomoćnika generalnog tajnika: v.d. Dragutin Galović, dipl. pravnik

Tel: +381 21 487-4160

imejl: dgalovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnik Odjeljenja za radno-pravne poslove: Aleksandar Jovanović

Tel: +381 21 487-4155

imejl: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnica Odjeljenja za kadrovske, opće i administrativne poslove: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

imejl: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Rukovoditelj Grupe za opće poslove: Mirko Pisarić

Tel: +381 21 487-4860

imejl: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs

Rukovoditeljka Grupe za administrativne poslove: Mila Marković

Tel: +381 21 487-4134

imejl: mmarkovic@skupstinavojvodine.gov.rs


SEKTOR ZA FINANCIJSKE, TEHNIČKE POSLOVE I POSLOVE PROTOKOLA

U okviru Sektora za financijske, tehničke poslove i poslove protokola obavljaju se financijski, dokumentacijski, informatički, administrativni, stručno operativni poslovi; izrada informacija, izvješća i analiza iz područja financijsko-materijalnog poslovanja; priprema dokumentacije i provedba postupaka javnih nabavi; protokolarni poslovi za potrebe Službe i Skupštine; poslovi organiziranja konferencija za novinare i najava sjednica Skupštine i njenih radnih skupina; pripremanja priopćenja za javnost, uspostavljanje i održavanje kontakata s medijima, praćenje i analiza domaćih i stranih medija; postavljanje priopćenja, informacija i obavještenja i dnevnih aktivnosti o radu Skupštine na internetskoj prezentaciju Skupštine; prateći poslovi koji se odnose na poslove administracije, programiranja i servisiranja; osigurava se primjena i razvoj informacijskih tehnologija u Skupštini.

U Sektoru za financijske, tehničke poslove i poslove protokola formiraju se sljedeće uže unutarnje jedinice:

a) Odjeljenje za financijske poslove i javne nabave;

b) Protokol;

v) Odsjek za odnose s javnošću;

g) Grupa za informacijske tehnologije.

Kontakt

v.d. pomoćnika generalnog tajnika: v.d. Milan Antić, dipl. ekonomista

Tel: +381 21 487-4143

imejl: mantic@skupstinavojvodine.gov.rs

Načelnik odjeljenja za financijske poslove i javne nabave: Bojan Vranjković

Tel: +381 21 487-4390

imejl: bvranjkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica protokola: Maja Petrović

Tel: +381 21 487-4133

imejl: mpetrovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Šefica odsjeka za odnose s javnošću: Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

imejl: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Rukovoditeljka grupe za informacijske tehnologije: Biljana Čakan

Tel: +381 21 487-4757

imejl: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs