Одлука о условима за ангажовање лица за обављање послова за потребе посланичких група у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

Члан 1

Лица која, поред запослених у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине обављају стручне, административне и друге послове за потребе посланичких група ангажују се под условима прописаним овом одлуком.

Члан 2

На писмени предлог посланичке групе, достављен одбору надлежном за административна и мандатна питања, секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине ће за лице које одреди посланичка група, донети решење о заснивању радног односа.

Радни однос заснива се на одређено време, док постоји посланичка група у којој је то лице ангажовано, а најдуже до краја мандата тог сазива Скупштине.

Члан 3

Лица ангажована за обављање стручних и других послова за потребе посланичких група, за свој рад одговарају председнику посланичке групе за коју су ангажовани.

Члан 4

Коефицијент за обрачун и исплату плате лица за обављање стручних и других послова за потребе посланичких група, у зависности од степена образовања износе:

степен образовања

Платна група

Основни коефицијент

Додатни коефицијент Група I

дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске или струковне студије, основне студије у трајању од најмање четири године, основне академске студије

II

10,77

8,40

основне струковне студије, студије у трајању до три године

IV

9,91

7,19

образовање стечено у средњој школи

VI

8,85

3,03

 
На утврђивање плата лица из става један овог члана примењују се прописи за обрачун плата лица запослених у покрајинским органима.
Члан 5
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину ангажовања стручних и других послова за потребе посланичких група ("Службени лист АПВ", број 18/2008).
Члан 6
Ова одлука објавиће се у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".